Frank M – Ex-Jehovah’s Witness

frankm

.:FRANK M – Growing up with family members who were Jehovah’s Witness pedophiles, he couldn’t wait to leave this religion.

Onyinee wɔ abusuaa akɔntɔn akyia wɔ mmofra mmonnato mu, Frank mmofraberem Yehowa Danseni a ɔyɛe no de mmonnato ne honhom fam abira bɔ sɛ abofra. Frank nyae dae sɛ ɔne Yehowa ne Yesu bedi hene nanso dae yi akyɛɛ koraa na edii ɛto twaa denam ne papa a ɔpoo no ne ɔsom nyaatwomyɛ a ohui wɔ Yehowa Adansefo mu. Bɛyɛ mfe 19, Frank tee nka sɛ woabrɛ enti ofii Ahyehyɛde no mu. Ɛwom sɛ Frank honhom fam akwantuo no mmaa n’awiei de nanso n’ani gyei sɛ woade neho afi kankabi ne ɔsom nhyɛso a ɛwɔ Yehowa Adansefo mu.

Christine

christine

.:CHRISTINE

Ɛmfaho mmonaato ne ɔdɔ a wɔde kamee no yɛ osuahu a onyae bere a ɔrenyin wɔ Yehowa Adansefo mu no fᾱ. Kristine kɔɔso gye dii sɛ Yehowa Adansefo som yɛ Nokware No, maa ɔsomee sɛ daa akwanpae. Nanso wɔ ne komam mu no ɔtee nka sɛ ɔmfata, obuu neho fɔw na afei osuroe nea ɛbɛto no wɔ nea harmagedon de bɛba. Awiei koraa, osui esiane sɛ onhu nea ɔnyɛ. “Yesu kae sɛ, fa me kɔndua efisɛ ɛyɛ hare ne abodwoe, nanso Yehowa nnyɛ ade ketewa! Ɛyɛ te sɛ ade duuduruudu! Bere a Yehowa buee n’ani na ohui Yesu sɛ nokware oguanhwehwɛfo no a ɔbɛtee ɔdɔ, adom ne ahobammɔ a wɔahwehwɛ wɔ n’asetena mu nyinaa nka.

Ashton

ashton

.:ASHTON

Wɔwoo no ɛsan tetee no sɛ awo ntotoaso abiɛsa mu Yehowa Danseni. N’agya a ɔtetee no no yɛe Asafo panyin bɛyɛ mfe 17 ɛnna ne na yɛe nkaefo no mu biako-ɔyɛe bere nyinaa ɔsempaka adwuma, nanso na ɔwɔ fie a nsinsi wɔ hɔ. Bɛyɛ mfe 23 no ɔne ɔbarima bi twee mpena maa woyii no fii asafo no mu. Akonamyɛ ne anisotᾱ maa ɔhwehwɛɛ Onyankopɔn asɛm no, na ohui Nokware no a ɛwɔ abusuabɔ a egyina Yesu so.

Chris S

chris

.: Chris S

Onyinee sɛ Yehowa Adansefo no mu biako, na onyae ɔpɛ sɛ daakye ɔkɔyɛ adwuma wɔ Kanada Ɔwɛn Aban Asafo Ti, nanso bere a na ɔrepere ama ne diedi atim sɛ Yehowa Danseni a ɔyɛ nam, ɛnna Khris hwehwɛɛ Ɔwɛn Aban Asafo abakɔsɛm ne amanne no. Nea ohuui no nkutoo yɛ nea Asafo no kyerɛe ne Bible no bɔ abira. Ɔhweree n’abusua no ne n’adamfonom a wɔwɔ Ɔwɛn Aban asafo no mu, na ɛhe na ɔbɛkɔ. Ɛdenam mmoa a onyae wɔ Nokware Kristofo adamfofoa fam no, Khris nyaa ɔdɔ, ɔsɔɔ ne daa nkwa anidaso a ɔwɔ wɔ Kristo mu.

Julie

julie

.: JULIE

Yɛ obi a ogyaee n’asɔre bɛyɛɛ Yehowa Danseni, Yulie gye dii sɔ woahu ɔpataku a ɔhyɛ oguan nkatanim wɔ asafo no mu, na wɔkaa sɛ saa nkyekyem no mfa Yehowa Ahyehyɛde no nnɛ ho na mmom afeha edi kan Kristofo nkutoo ho, na onim sɛ biribi atɔ kyima ankasa. Wɔ saa bere no ohui sɛnea asafo mpanyimfo no anya ntetee sɛnea wobetumi akata asafo no mfomso so ama asafo no ayɛ kama, eyi ma gyidi a ɔwɔ wɔ asafo o mu hw ease. Woyii no fii asafo no mu sɛ ɔyɛ ɔwaefo bere a woannye asafo adwene a ɛne sɛ Yesu nyɛ ntamgyinafo mma nnipa nyinaa sɛ Ɔwɛn Aban Asafo no ma ɛnnɛ Julie de ahotɔ resom Yehowa Nyankopɔn ankasa no wɔ ne nokware mu.

Trish

trish.:TRISH V

Wɔwoo no ɛsan tetee no sɛ Yehowa Danseni bεyε mfe aduanan mmienu (42) na odi kan huui bere a edi kan a nyaatwom a ɛwɔ Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde no mmara ntotoɛ mu. Bere a ohuui amane wɔ Yehowa Adansefo aware mu no, εno amma woantumi anni Ɔwɛn Aban ahwehwɛde biara so. Trish gyaee ne Yehowa danseni kunu no, kae kyerɛɛ no sɛ obetumi afa ɔsom no ayɛ ne hwɛfo na ɔno de ɔbehwɛ mmofra no. N’asetra bɛdii nsensɛmu a onhu nea ɔnyɛ efisɛ ɔndɔm ɔsom biara. Ɛdenam Onyankopɔn mmɔborohunu ne N’adom so no n’ani buee ma ohuui Nokware Ankasa Yesu Kristo. Ogyaw n’asetena nyinaa maa no, na onyae asomdwoe ne anigye a wɔahwehwɛ n’asetena kwan nyinaa mu. Na Yesu hyirae no maa onyaa Kristoni kunu a odwo na ɔdwene neho.

Enti nnipakuw kɛse a ɛwɔ adiyisɛm no wɔ asase so bere a Harmagedon bɛpae agu?

heavenlysunset

ENTI NNIPAKUW KԐSE A ԐWƆ ADIYISԐM NO WƆ ASASE SO BERE A HARMAGEDON BԐPAE AGU?

Adiyisɛm 7:9, 15: …“hwɛ! Nnipakuw kɛse a onipa biara antumi ankan wɔn a wofi amanaman ne mmusuakuw ne nkurɔfokuw ne kasa horow mu gyinagyina Ahengua no anim ne Oguammaa no anim. Na eyi nti na wogyina, Onyankopɔn ahengua no anim na wɔresom no anɔpa ne anadwo wɔ N’asɔrefie hɔ…”-Wiase Foforo Nkyerɛase.

Bɛyɛ mfe pii atwam Yehowa Adansefo akyerɛkyerɛ sɛ wɔn mu nnipa dodow no benya owusɔre atra Paradise Asase so afebɔɔ, afei nso nnipa 144000 a wɔapaw wɔn na wɔne Yesu Kristo bɛtraa adi hene wɔ Ɔsoro. Akyidifo akuw- abien yi na wɔfrɛ wɔn “Asase sofo” ne “Ɔsoro kɔfo”. Wɔsan frɛ Asase sofo no “Nguan foforo a ɛwɔ Yohane 10:16 ne “Kuw Kɛse” a ɛwɔ Adiyisɛm 7:9 ɛnna wɔfrɛ Ɔsoro kɔfo no “Nguankuw ketewa” a ɛwɔ Luka 12:32 ne “Nsrafo anaa Nkaefo” a ɛwɔ 2 Korintofo 1:21-22 ne Mpem Ɔha Aduanan Anan No”a ɛwɔ Adiyisɛm 7 ne 14. Nsɛmfua eyinom di akoten mpɛn pii wɔ Ɔwɛn Aban gyidi nhyehyɛe mu de si akuw abien yi so dua. Continue reading “Enti nnipakuw kɛse a ɛwɔ adiyisɛm no wɔ asase so bere a Harmagedon bɛpae agu?”

So apam foforo no yɛ nnipakuw 144000 pɛ?

heavenlysunset

SO APAM FOFORO NO YԐ NNIPAKUW 144000 PԐ? Nsɛmmisa 15 a wobebisa Yehowa Adansefo fa Nnipa 144000 no ne Nnipakuw Kɛse no ho

Gyidi nsɛmti ahorow nyinaa a obi betumi ne Yehowa Adansefo besusuw ho no, biribiara nni ho a ɛsom bo kyɛn Yesu Kristo Nipa ko a ɔyɛ ne nkwagye ne daa nkwa ho nsɛm nsɛm. Yehowa Adansefo wɔ nkwagye akuw abien nhyehyɛe a ɛno mu na woakyekyɛ wɔn akyidifo mu akuw abien. Wɔfrɛ akuw a edi kan “nguankuw ketewa” a wɔyɛ nnipa dodow 144000 na afei kuw a ɛto so  abien no wɔfrɛ no “nnipakuw kɛse” wɔyɛ adessama dodow a aka nyinaa. Saa wohwehwɛ nea wɔgye di fa akuw abien nkwagye nhyehyɛe mu a, ɛbɛda adi sɛ mfomso kɛse wɔ Ɔwɛn Aban nkyerɛkyerɛm efisɛ Kyerɛwnsɛm nkyekyem biako mpo mfoa wɔn adwene soronko a ɛfa asɛm yi ho. Continue reading “So apam foforo no yɛ nnipakuw 144000 pɛ?”

Wɔapa ɔwɛn aban gyidi ho ntama

–Onyankopɔn hann rehyerɛn wɔ Yehowa Adansefo gyidi so

– Wɔahyehyɛ Ɔwɛn Aban Asafo gyidi mfomso no wɔ ɔkwan a ɛne nea Bible kyerɛkyerɛ no wɔ ɛfᾱ ne ɛfᾱ ma ayɛ ntotoho.
Jehovah's Witness Magazines

 

Continue reading “Wɔapa ɔwɛn aban gyidi ho ntama”

Yesu ɔsɔree fii awufo mu wɔ honhom nipadua a aniwa ntumi nhu?

 

Resurrection of Jesus

.: YESU ƆSƆREE FII AWUFO MU WƆ HONHOM NIPADUA A ANIWA NTUMI NHU?Yeahu Ɔwɛn Aban Adwene a ɔwɔ Wɔ Owusɔre Ho – 

OWUSƆRE NO HO AKYINNYEGYE – TETEFO ADWENEKYERԐ
ADWENE A ԐBƆ SԐ NIPADUAM WUSƆRE GU.
ADWENE ԐBƆ GU #1: YESU NIPADUA-AFƆREBƆ A ԐTWA TO.
ADWENE A ԐBƆ GU #2: ADAM A ODI AWIEI NO HONHOM NKWA MAFO:
ADWENE A ԐBƆ GU #3. ƆTRAA NKWA MU WƆ HONHOM MU
ADWENE A ԐBƆ GU #4: HONHOM NE MOGYA NTUMI NNYA ƆSORO
ADWENE ԐBƆ GU #5: WOANHU YESU 
ADWENE A ԐBƆ GU #6: ANWONWADE A ƆYԐE
OWUSƆRE ANAASԐ AWO FOFORO?
SO MIKAEL ƆNE YESU A ONYANEE NO?
SO KRISTOFO NYINAA BENYA OWUSƆRE NIPADUA?

Continue reading “Yesu ɔsɔree fii awufo mu wɔ honhom nipadua a aniwa ntumi nhu?”

Kojo – Wɔn a Woafi Yehowa Adansefo Mu

Kojo“Kojo”– Ɔde neho bɔe Ɔwɛn Aban no wɔ mfe 1996 mu, bere a owiei sukuu a edi kan a na woadi mfe 15. Obiara ne no ansua Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde nhoma biara sɛnea na wɔtaa yɛ ansa na obi de neho bɛdɔm wɔn som no.

N’abusua ne abusua santen nyinaa mu nnipa biara nni hɔ a n’ani gyei Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde som no ho, nanso eyi anhaw no. Amonom hɔ ara a, ɔde neho bɔɔ Ahyehyɛde no ara na ofii ase hyɛe afie ne afie asɛmpaka adwuma ase wɔ afe 1997 mu, a ɔne Yehowa Danseni adamfo bi a ɔno nso mmmɔɔ asu.

Wɔ afe 2000 mu no, Kodwo hyirae ne ho so maa Onyankopɔn gyei asubɔ. Wɔ n’asubɔ akyi bere tiawa bi no, ɔbɛyɛe nsi wɔ asɛmpaka ne ɔkyerɛkyerɛ adwuma no mu wɔ ne sukuu nyinaa a ɔkɔe asasesin mu, efisɛ na Ɔwɛn Aban gyidi a woakyikyim no no ama woagye adi sɛ wɔn som ne Onyankopɔn asase so Ahyehyɛde biako pɛ a ɛwɔ hɔ a ɔrekyerɛkyerɛɛ nnipa a wobetie asɛmpaka no de wɔn akɔ nkwagye mu, efisɛ nsɔre no nyinaa yɛ atoro. Kodwo gyei toom mu, efisɛ na osusuwii sɛ sɛ asɔre bi bɛyɛ nokware a ɛsɛ sɛ ne gyidi ne nkyerɛkyerɛ nyinaa gyina Bible no so. Nanso, na eyi nte saa wɔ nsɔre ahorow no mu, efisɛ na wogye gyidi ahorow  a edidi so yi di: Wodi buronya ne Awoda, wɔnnnyɛ afie ne afie asɛmpaka adwuma no bi, wɔkyerɛkyerɛ sɛ nnipa apapafo nyinaa bɛkɔ ɔsoro, wɔkyerɛkyerɛ sɛ wɔde abɔnefo nyinaa bɛkɔ daa asotwe atrae, ne afoforo a ɛkeka ho. Continue reading “Kojo – Wɔn a Woafi Yehowa Adansefo Mu”

So Wode Yehowa Nhyehyɛe a Woayɛ ama Nkwa yɛ Adwuma?

jwnewcovenant

“Yesu faa abodoo…ɔkae sɛ Gye di. Eyi kyerɛ Me nipadua. Bio nso ɔfaa kuruwa no….kae sɛ monom ano mo nyinaa, efisɛ eyi yɛ Apam no ho mogya a wobehwie agu ama nnipa bebree ama bɔnefafiri”-Mateo 26:26, 28 WFN

Dɛn ne Yehowa Nhyehyɛe ma Nkwa?

“Eyi ne Me Ba a Medɔ No no munntie NoMarko 9:7 WFN

“Nokware Meka akyerɛ mo sɛ Gyesɛ modi Onipa Ba no honam na monom ne mogya monni nkwa wɔ momu”Yohane 6:53 WFN

 

So wotie Oba no asɛm denam ne Apam foforo a wokᾱ ho no? Continue reading “So Wode Yehowa Nhyehyɛe a Woayɛ ama Nkwa yɛ Adwuma?”

So wowɔ Onyankopɔn Honhom?

jwspiritbaptism

“…woama yɛn nso antumi anya honhom abawo sɛ mma. Seesei esiane sɛ yԑyɛ mma, Onyankopɔn asomaa ne Ba no Honhom abatraa yɛn komam a yɛteɛɛm sɛ “Abba’ Agya”-Galatifo 4:5-6 WFN

“Efisɛ wɔn nyinaa a Onyankopɔn Honhom kyerɛ wɔn kwan no wɔn na wɔyɛ Onyankopɔn mma”-Romafo 8:14 WFN

 

Continue reading “So wowɔ Onyankopɔn Honhom?”

Wobehu Onyankopɔn Ahenni?

jwkingdom

“Yesu buae no sɛ:Nokware paa sɛ meka akyerɛ mo gyesɛ wɔwo obi foforo ɛnte saa ontumi nhu Onyankopɔn Ahenni no…Mma ɛnyɛ mo nwonwa efisɛ maka akyerɛ mo sɛ ɛsɛ sɛ wɔwo mo foforo”Yohane 3:3, 7 Wiase Foforo Nkyerɛase.(WFN)

 So Woanya Honhom foforo awo no?

“Enti mma bebree na wɔde wɔn aba anuonyam mu wɔ soro a wɔn dodow yɛ 144001 pɛ,-Yesu ne ne Honhom fam anuanom no…woama 144000 mu biara anya awo foforo a ɛde no kɔ ɔsoro anidaso mu144000 Honhom fam anuanom anya honhom awo foforoƆwɛn Aban February 15, 1998 kratafa 13 Continue reading “Wobehu Onyankopɔn Ahenni?”

Hena ne Nnipa 144000 no?

jw144000

“Hena ne saa 144000? “…wɔyɛ Yesu Kristo akyidifo anokwafo a wɔapaw wɔn sɛ wɔnkɔdi hene wɔ ɔsoro. ….Efi Asomafo no bere so no, Onyankopɔn akɔso apaw Kristofo anokwafo ama woanya nnipa dodow 144000 no”-Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa?, 2005, kratafa 78-79. Continue reading “Hena ne Nnipa 144000 no?”