Je Trojice biblická?

 PDFjwtrinity

„…uctívali jednoho Boha v Trojici, a Trojici v jednotě, abychom nezaměňovali osoby, ani neoddělovali podstatu. Jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha svatého. Avšak božství Otce, Syna a Ducha svatého je jedno, stejná je jejich sláva a souvěčná je jejich vznešenost. Jaký je Otec, takový je Syn, takový je Duch svatý. Nestvořený je Otec, nestvořený je Syn, nestvořený je Duch svatý. Věčný je Otec, věčný je Syn, věčný je duch svatý. A přece nejsou tři věční, ale jen jeden věčný. ….Tak je Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh duch svatý, a přece nejsou tři bohové, ale jen jediný Bůh..” —Vyznání Quicumque

 

Přestože Společnost Strážná věž připouští, že učení o Trojici „je totiž po staletí ústřední naukou církví.”—Měl bys věřit v Trojici, str. 3, popírá, že by tato nauka měla jakékoli biblické opodstatnění.  Argumentují: „Mojžíš Izraelitům připomínal, že ‚Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova.’ (Deuteronomy 6:4) Ježíš Kristus tato slova opakoval. (Marek 12:28-29) Lidé, kteří uznávají, že Bible je Boží slovo, proto neuctívají Trojici, jež se skládá ze tří osob nebo bohů v jednom. Slovo Trojice se v Bibli ani nevyskytuje.”—POZNÁNÍ které vede k věčnému životu, str. 31 

Povšimněte si, jak ve snaze odmítnout učení o Trojici, ji Společnost překrucuje („tři…bozi v jednom“) Přestože je pravda, že Bible neobsahuje slovo „trojice“, neznamená to, že by toto učení nebylo biblické. Slovo „teokracie“ se též v Bibli nevyskytuje, a přece je biblická, neboť ji nalezneme v historii izraelského národa, která je zaznamenaná ve Starém Zákoně. Ačkoli nebylo učení o Trojici zformulováno do liturgie předtím, než bylo ustanoveno ve vyznání ze čtvrtého století, koncept Trojice se prolíná celým Starým Zákonem a Novým Zákonem a lze jej nalézt ve spisech Nikajských Otců. V Písmu čteme, že existuje jen jeden Bůh (Izajáš 43:10-11; 44:6,8; 45:21-23, 46:9), a přece je Otec nazván „Bohem“ v 1. Petr 1:2, Syn je nazván „Bohem“ u Jan 202:28 a Duch svatý je nazván „Bohem“ ve Skutcích 5:3-4. Písmo též zjevuje, že každý člen Trojice má božské vlastnosti a provádí činnosti, které může dělat pouze Bůh. Povšimněte si následující tabulky:

BOŽSKÉ VLASTNOSTI
OTEC
SYN
DUCH SVATÝ
Všudypřítomnost
Jer.23:24; 1 Král. 8:27
Matouš 28:20; 18:20; Jan 1:48
Žalm 139:7
Vševědoucnost
Žalm 147:5; 1 Jan 3:20; 1 Král 8:39
Jan 16:30; 2:24-25
1 Korintským 2:10-11
Všemohoucnost
Jer. 32:17,27; Mt. 19:26; Lukáš 1:37; Žalm 135:6
Matouš 28:18; Jan 16:15; Židům 1:3
Římanům 15:19
Svatost
Zjevení 15:4
Skutky 3:14
Římanům 1:4
Věčnost
Žalm 90:2; Římanům 16:26
Židům 7:3; Izajáš 9:6; Jan 8:58
Židům 9:14
Každý popsán jako TA PRAVDA
Jan 7:28
Jan 8:32,36; 14:6; Zjevení 3:7
Jan 16:13; 1 Jan 5:6-7
Pán
Lukáš 1:32; 10:21
Římanům 10:9; Filipským 2:11
2 Korintským 3:17
Bůh
1.Petr 1:2; Filiúpanům 2:11
2.Petr 1:1; Titus 2:13; Jan 1:1; 20:28; Židům 1:8
Skutky 5:3-4; 1.Korinťanům 3:16-17
Všemocný
Genesis 17:1
Zjevení 1:8; 22:12-13, 20
Zecharjáš 4:6

BOŽSKÉ DÍLO
OTEC
SYN
DUCH SVATÝ
Stvoření
Genesis 2:7; Žalm 102:25; Izajáš 44:24
Jan 1:3; Kolosanům; Židům 1:2
Genesis 1:2; Job 33:4; Žalm 104:30
Vtělení
Židům 10:5
Židům 2:14; Filipanům 2:7
Lukáš 1:35; Matouš 1:18
Kristovo Vzkříšení
1.Tesal. 1:10; Římanům 6:4; Efez. 1:20
Jan 10:17-18; Jan 2:18-22
Římanům 1:4; 8:11
Posvěcují
Exodus 31:13; Juda 1
Židům 2:11; 10:10
1. Petr 1:2
Jsou život
Deuteronomy 30:20
Kolosanům 3:4; Jan 14:6
Římanům 8:10
Dávají věčný život
Římanům 6:23
Jan 10:28
Galaťanům 6:8
Křísí mrtvé
Jan 5:21a; Deut. 32:39
Jan 5:21b
Římanům 8:11
Inspirují Proroky
Židům 1:1
2.Korinťanům 13:3
Marek 13:11; Skutky 28:25-27

„Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého….”—Matouš 28:19

Povšimněte si, že slovo „jméno“ je v jednotném čísle (nikoli v množném, což by bylo „jména“). Trojice není Modalismus—názor, že Otec, Syn a Duch svatý jsou všichni jednou osobou; ani není Triteismus—názor, že Otec, Syn a Duch svatý jsou tři oddělení Bohové. Ačkoli to nelze zcela pochopit, můžeme to chápat a názorně vidět v přírodě. Vezměme si, například, znázornění třemi svíčkami. I po zapálení každé jednotlivé svíčky, jsou tyto stále oddělené a odlišné. Když však spojíme dohromady všechny tři oddělené plameny, stanou se jedním plamenem. Stejně tak je každý člen Trojice oddělený a odlišný, a přece jsou jedním Bohem. Takto to vyjádřil Walter Martin, zakladatel Křesťanského výzkumného institutu:

„Bůh není trojče (1+1+1)¾on je trojnásobkem (1X1X1), a plně se zjevil v osobě našeho Pána, Ježíše Krista (Kol. 2:9, Jan 14:9).” —CRI traktát: svědkové Jehovovi a Trojice

„Abychom nezaměňovali osoby, ani neoddělovali podstatu… A přece nejsou tři bohové, ale jen jediný Bůh.” —Vyznání Quicumque

JE DUCH SVATÝ OSOBA?

  • Svědčí o Kristu (Jan 15:26).
  • Přimlouvá se za věřící (Římanům 8:26).
  • Vyučuje věřící (Jan 14:26; Zjevení 2:7; 1 Tim. 4:1).
  • Má „vůli” a dává příkazy (1 Kor. 12:11; Skutky 8:29; 13:2-4; 16:6).
  • Vede věřící (Jan 16:13; Římanům 8:14).
  • Má „mysl” a „zkoumá všechny věci” Boží (Římanům 8:27; 1 Korinťanům 2:10-11).
  • Má city a může „být zarmoucen” (Efezanům 4:30; Izajáš 63:10).
  • Je s ním jednáno jako s osobou a lze mu lhát
    (Skutky 5:3), se mu rouhat (Matouš 12:31) a pokoušet jej (Skutky 5:9).

Jak může „neosobní síla” činit věci, které může dělat pouze osoba?

 JEHOVA, KTERÉHO VIDĚLI STAROZÁKONNÍ VĚŘÍCÍ, JE JEŽÍŠ.

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.” —Jan 1:18

„V roce, kdy zemřel král Uzijáš, jsem spatřil Pána sedícího na  vznešeném a vyvýšeném trůnu…Běda  mi! Teď zahynu!…Přitom jsem na vlastní oči spatřil  Krále, Hospodina zástupů.” —Izajáš 6:1, 5

„…přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izajáše….To řekl Izajáš, když zahlédl jeho slávu a mluvil o něm. Přesto však v něho uvěřili i mnozí z hodnostářů….” —Jan 12:37, 41-42

„Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: Ukaž nám Otce’?” —Jan 14:9

 JEHOVA, KTERÝ STVOŘIL VESMÍR „CELÝ SÁM”, JE JEŽÍŠ, KTERÝ STVOŘIL VŠECHNO, CO KDY EXISTOVALO.

„Já jsem Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje nebesa, který překlenuje zemi zcela sám.” —Izajáš 44:24

Všechno  povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je.” —Jan 1:3

JE JEŽÍŠ TVÝM „JEDINÝM PÁNEM”?

 „A to je ten věčný život, aby  poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.” —Jan 17:3

Pokud Ježíš není „jediným pravým Bohem,“ ale spíše jen „druhým Bohem“ po Pravém Bohu, podle tohoto verše, potom musí být falešným Bohem.  Zatímco  všichni takzvaní „bohové“ (1 Kor. 8:5) nejsou „bohy“ „od přirozenosti” (Gal. 4:8), Ježíš existuje „v Boží podobě” (Fil. 2:6).

Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm….V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství.” —Koloským 1:19; 2:9

„Vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není,  jsem Bůh a není žádný kromě mne….Já jsem, já jsem ten první a jsem i poslední.” —Izajáš 46:9; 48:12

„Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen.” —1 Timoteus 1:17

„…jména cizích bohů nezmiňujte, ať se ze tvých úst ani neozvou.” —Exodus 23:13

„Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.” —Jan 14:14

„…bezbožníci…zapírají toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista.”—Juda 4

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech