Je Ježíš Kristus archandělem Michaelem?

angelmichael

PDF

Společnost Strážná Věž učí, že Ježíš před svým příchodem na zem existoval jako archanděl Michael a že po svém vzkříšení se opět stal archandělem Michaelem.  Tvrdí, že Ježíš byl pouhým člověkem, když byl na zemi, a že když zemřel,1.  přestal “člověk” Ježíš existovat1 a byl vzkříšen jako “duchovní bytost” archanděl Michael:

“Doklady tedy svědčí pro to, že Boží Syn byl znám jako Michael předtím, než přišel na zem, a je tím jménem znám i od svého návratu do nebe, kde přebývá jako oslavený duchovní Boží Syn.”–Rozmlouvat z Písma, 1985, Watchtower Bible and Tract Society, str. 120

Aby se pokusili dokázat, že Ježíš je archanděl Michael, svědkové Jehovovi často používají verše jako Daniel 10:13, kde je Michael viděn jako  “jeden z nejpřednějších knížat.”  Avšak skutečnost, že je Michael “jedním z nejpřednějších knížat,” ukazuje, že Michael není jedinečný.  Ježíš je více než jen “Kníže” nebo “Vládce.”  Bible nazývá Ježíše “Králem Králů” a “Pánem Pánů.” (Zjevení 17:14; 19:16)  Tento titul ukazuje absolutní svrchovanost a autoritu a má daleko do označení “jeden z nejpřednějších knížat”, kdy je jeden ve skupině sobě rovných.

1. Tesaloničanům 4:16 uvádí: “Protože sám Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží trubkou…” Svědkové Jehovovi používají tento verš, aby se pokusili dokázat, že Ježíš je archanděl Michael, protože přichází “s hlasem archanděla.” Avšak skutečnost, že Ježíš přichází s hlasem archanděla, neznamená, že On je archandělem. Povšimněte si, že tento verš též říká, že Ježíš přichází s Boží trubkou, ale nikdo nesouhlasí s tím, že Ježíš je Bůh jen proto, že přichází s Boží trubkou.

Ve 2.Tesaloničanům 1:7 čteme o “zjevení Pána Ježíše z nebe s jeho mocnými anděly v planoucím ohni.”  A tak se zdá, že Ježíš přijde s archandělem, který zakřičí.  V Zecharjáš 14:5-6 čteme, že Bůh Jehova “přijde, a všichni svatí budou s ním. A v ten den se stane, že nebude žádné drahocenné světlo.”  Srovnáním těchto veršů o příchodu Jehovy s příchodem Krista, popsaném ve 2.Tesaloničanům 1:7 a v Matouši 24:29-31, je jasné, že Jehova přicházející v Zecharjáši je Ježíš přicházející se “svými anděly” ve 24.kapitole Matouše a ve 2.Tesaloničanům.

Aby mohli dokázat, že když se Ježíš prohlašoval za “Božího Syna”, tvrdil tím, že je jedním z Božích andělů, často svědkové Jehovovi poukazují na Job 38:7, kde jsou andělé nazváni Božími syny. Avšak Hebrejcům 1:5 říká: “Kterému z andělů například kdy řekl: ‘Ty jsi můj syn; já, já jsem se dnes stal tvým otcem’? A opět: ‘Sám se stanu jeho otcem a on sám se stane mým synem’?” Jelikož si Bible neodporuje, je zřejmé, že Ježíš je nazván “Božím Synem” v jiném smyslu než jsou Božími syny nazváni andělé.

Historicky vzato, židé chápali pojem “syn” ve významu “další po” (viz 1.Královská 20:35; Nehemiáš 12:28) Proto když se Ježíš prohlásil za “Božího Syna” (Jan 19:7), židé se Ho pokusili kamenovat pro rouhání (Leviticus 24:16), neboť Mu rozuměli, že se prohlašuje za “dalšího po Bohu”, a tak tvrdí, že je Bohem Jehovou. (Jan 5:18)  V Izajáši 46:9 Bůh vyhlašuje: “Já jsem Bůh a není jiný Bůh ani nikdo jako já.

Výraz “jediný zplozený” neznamená nezbytně, že Ježíš byl stvořen. Když je Ježíš nazván v Jan 1:18 “jediným zplozeným Bohem”, označuje to Kristovu jedinečnost jakožto Boha. Původně se myslelo, že výraz monogenese (monogenhV) je odvozen od monos (monoV), což znamená “jediný” a gennao (gennaw) znamená “zplozený.”  Avšak další bádání ukázalo, že výraz genese není odvozen od gennao, nýbrž od genos (genoV), což znamená “druh” nebo “typ.”  Proto když Bible označuje Ježíše jako “jediného zplozeného Boha”, doslova říká, že Ježíš je “jedním a jediným Bohem.” (viz Jan 1:18, NIV)

Opravdu Ježíš nikdy nebyl archandělem Michaelem před svým příchodem na zem, ani nevstal jako “duchovní bytost”–archanděl  Michael.  Bible dosvědčuje: “Budoucí obydlenou zemi, o které mluvíme, totiž nepodřídil andělům.” (Hebrejcům 2:5)

KDO JE JEŽÍŠ?
Četné tituly a atributy Jehovy v hebrejských Písmech se v křesťanských řeckých Písmech přímo týkají Ježíše.

 • Jehova zná “všechny věci. (1.Jan 3:20; Žalm 147:5)  Ježíš zná “všechny věci.” (Jan 16:30)
 • Jehova je jediným, jenž zná srdce všech lidí. (1.Královská 8:39; Jeremjáš 17:9-10) Ježíš zná srdce všech lidí. (Jan 2:24-25; Zjev. 2:18, 23)
 • Jehova nás posvěcuje. (Exodus 31:13)  Ježíš nás posvěcuje. (Hebrejcům 10:10)
 • Jehova je naším pokojem. (Soudci 6:23) Ježíš je naším pokojem. (Efezanům 2:14)
 • Jehova je naší spravedlností. (Jeremjáš 23:6)  Ježíš je naší spravedlností. ( 1.Korinťanům 1:30)
 • Jehova nás uzdravuje. (Exodus 15:26) Ježíš nás uzdravuje. (Skutky 9:34)
 • Jehova Bůh v nás přebývá. (2.Korinťanům 6:16)  Ježíš je v nás. (Římanům 8:10)2.
 • Jehova je dárce života, který nedovolí, aby byl Jeho lid “uchvácen” z Jeho ruky. (Deuteronomy 32:39)  Ježíš je dárce života, který nedovolí, aby byl Jeho lid “uchvácen” z jeho ruky. (Jan 10:28)
 • Jehovův hlas je “jako hlas ohromných vod.” (Ezekiel 43:2)  Ježíšův “hlas byl jako zvuk mnoha vod.” (Zjevení 1:15)
 • Jehova je všudypřítomný. (Přísloví 15:3; Jeremjáš 23:24; 1.Král. 8:27)  Ježíš je všudypřítomný. (Jan 1:48; Matouš 18:20; 28:20)
 • Jehova se nemění. (Malachiáš 3:6) Ježíš se nemění. (Hebrejcům 13:8)3.
 • Jehova je jediný Bůh, kterému máme “sloužit.”
  (2.Král. 17:35)  Ježíši máme sloužit. (Kol. 3:24)
 • Jehova je jediný Bůh, který má být “uctíván.” (Exodus 34:14)  Ježíši se dostává stejné pocty a “uctívání” jako Otci. (Jan 5:23; Zjevení 5:11-14 srovnej se Zjev. 4:10-11)4.  Žádný anděl nemůže být “uctíván.” (Zjevení 22:8-9)
 • Pán Jehova je oddělený jako svatý (Izajáš 8:12b-13)  Ježíš jakožto Jehova je oddělený jako svatý. (1.Petr 3:14b-15a) 5.
 • Jehovova sláva není dána nikomu jinému.
  (Izajáš 42:8)  Ježíš sdílí Jehovovu slávu. (Jan. 17:5)
 • Boží jméno je Jehova (nebo Jahve–JHVH). (Izajáš 42:8)  Ježíš má Jehovovo jméno (Jan 17:11; Jan 16:14-15)
 • Jehova je jediný Bůh zmiňovaný v modlitbě. (Exodus 23:13) Křesťané se mají modlit k Ježíši.
  (Jan 14:14)6.
 • Vzývání Jehovy (Joel 2:32) je totéž jako vzývání Ježíše. (Skutky 2:21; Římanům 10:9-13) 7.
 • “Pravý Bůh” Jehova je nazván “věčným životem.
  (1.Jan 5:20)  Ježíš je nazván “věčným životem.”
  (1.Jan 1:2)
 • Jehova je “mocný Bůh.” (Jeremjáš 32:17-18; Izajáš 10:20-21)  Ježíš je “mocný Bůh” (Izajáš 9:6), jenž je “Všemohoucí.” (Zjevení 1:7-8) 8.  EXISTUJE POUZE JEDEN BŮH. (1.Timoteus 1:17; Izajáš 44:8)
 • Jehova je “věčným světlem. (Žalm 27:1; Izajáš 60:19-20) Ježíš je světlem lidí a věčným světlem budoucího města. (Jan 1:4-9; Zjevení 21:23)
 • Jehova je “ten první a poslední.” (Izajáš 44:6; 48:12) Ježíš je “ten první a poslední.”
  (Zjevení 1:17-18; 22:12-13, 20)
 • Jehova je “Alfa a Omega.” (Zjevení 1:8; Zjevení 21:6-7)  Ježíš je “Alfa a Omega.” (Zjevení 22:12-13, 20)
 • Jehovův titul je  “ten Svatý.” (Izajáš 47:4)  Ježíš je “ten Svatý.” (Skutky 3:14; Jan 6:69)
 • Jehova je “úhelným kamenem” Izraele.
  (Izajáš 8:13-15)  Ježíš je “úhelným kamenem” Izraele. (1.Petr 2:6-8)
 • Jan Křtitel měl připravit cestu pro Jehovu. (Izajáš 40:3)  Tím Jehovou, který přišel, byl Ježíš.
  (Marek 1:1-4; Jan 1:6-7, 23)
 • Jehova je ten, koho “probodli. (Zecharjáš 12:10)9.  Ježíš je tím probodnutým Jehovou. (Jan 19:34; Zjevení 1:7-8)
 • Ten Jehova, který byl prodán za 30 stříbrných (Zecharjáš 11:13), je Ježíš. (Matouš 27:2-6)
 • Jehova je Pánem živlů. (Žalm 89:8-9) Ježíš je Pánem živlů. (Matouš 8:26-27; Jan 2:7-9)
 • Jehova je veliký Soudce, který dává život, komu chce,a oplácí každému “podle” jeho “skutků.” (Žalm 98:9; Deuteronomy 32:39; Jeremjáš 17:9-10) Ježíš je jediný soudce, který dává život, komu chce, a oplácí každému “podle” jeho “skutků.” (Jan 5:21-22;
  Zjevení 2:18, 23)
 • Jehova je jediný, kdo může odpouštět hříchy. (Marek 2:7; Daniel 9:9) Ježíš odpouští hříchy. (Marek 2:10-11; Lukáš 24:46-47)
 • Jehova je velký “pastýř”, který vede svůj lid k “pramenům vody života.” (Žalm 23:1-2; Zjevení 21:6-7)  Ježíš jako “pastýř” svého lidu, vede svůj lid k “pramenům vody života.” (Jan 10:11-18; Zjevení 7:17)  EXISTUJE POUZE JEDEN PASTÝŘ Jan 10:16.
 • Jehova je “Pán Pánů. (Deuteronomy 10:17) Ježíš je “Pán Pánů.” (Zjevení 17:14; 19:16)  Otec je Pánem všeho. (Matouš 11:25; Skutky 17:24)  Ježíš je “Pánem všeho.” (Skutky 10:36)  EXISTUJE POUZE JEDEN PÁN. (Juda 4)
 • Jehova je Spasitel. (Izajáš 45:21-22)  Ježíš je Spasitel. (Titus 2:13; 2.Petr 1:1)  EXISTUJE POUZE JEDEN SPASITEL. (Izajáš 43:11)
 • Jehova stvořil vesmír. (Žalm 102:25-27) Ježíš stvořil vesmír. (Jan 1:3; Kolosanům 1:15-19;10. Hebrejcům 1:10-12)11.   EXISTUJE POUZE JEDEN STVOŘITEL. (Izajáš 44:24)
 • Izajáš viděl Jehovu. (Izajáš 6:1-5)  Tím Jehovou, kterého viděl Izajáš, byl Ježíš. (Jan 12:41)

Mohlo by se stát, že by Jehova dal Ježíši všechny tyto vlastnosti, a proto by byl Ježíš “nižším Bohem” pod Jehovou? Ne! Neboť Jehova prohlašuje:

“Neboť já jsem Bůh a není jiný Bůh ani nikdo jako já.”–Izajáš 46:9

“Jste moji svědkové…Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a po mně nadále nebyl žádný.…kromě mne není zachránce.”—Izajáš 43:10-11

====================

1. Smíření mezi Bohem a člověkem, Studia Písem, svazek 5, 1899, str. 454 (anglické vydání)
2. Všechna místa, kde je o Ježíši řečeno, že přebývá “v” někom, jsou v Překladu Nového Světa Svatých písem od Společnosti Strážná Věž přeloženy nesprávně, a to tak, že “Kristus je ve spojení s.”  Povšimněte si však, že správný překlad “ve vás” můžeme nalézt v Římanům 8:10 v řeckoanglickém překladu této Společnosti, a to v Meziřádkovém překladu Království řeckých písem.
3. Při vtělení na sebe Ježíš vzal další přirozenost–lidskou přirozenost (Jan 1:14; Filipanům 2:7-8), ale stále vlastnil a bude vlastnit Boží přirozenost (Filipanům 2:6) “Protože v Něm tělesně přebývá celá plnost božské podstaty.” (Kolosanům 2:9)
4. Srovnej též Izajáše 45:23 a Filipanům 2:10-11.
5. Srovnej v Hebrejských Písmech řecké Septuaginty překlad Izajáše 8:12-13a  1.Petr 3:14-15. Petr cituje tyto verše o Jehovovi a uplatňuje je přímo na Ježíše.
6. Překlad Nového Světa od Společnosti překládá tento verš nesprávně, a to “poprosíte o cokoli” nikoli “poprosíte o cokoli.”  Povšimněte si správného překladu Jan 14:14 v Meziřádkovém překladu Království řeckých písem od Společnosti.
7. Překlad Nového Světa vkládá 237krát slovo “Jehova” místo “Pán” do svých křesťanských písem, aniž by to podporoval jediný řecký rukopis křesťanských písem.  Zde je uveden příklad Skutků 2:21 a Římanům 10:13.  Povšimněte si však správného překladu “Pán” v Meziřádkovém překladu Království řeckých písem od Společnosti.
8. Společnost překládá “Pán Bůh” ve Zjev. 1:8 jako “Jehova Bůh.”  Všimněte si, že v tomto verši je Pán Jehova nazván “Alfa a Omega.” Ve Zjevení 22:12-13, 20 je Ježíš nazván “Alfa a Omega,” a proto je Ježíš “Všemohoucí” Bůh ze Zjevení 1:8.
9. Zatímco nejlepší dostupný hebrejský rukopis překládá Zecharjáš 12:10 jako “vzhlížet ke Mně, jehož probodli,” Překlad Nového Světa to překládá nesprávně jako “vzhlížet k Tomu, jehož probodli.”
10. Do těchto veršíů z Kolosanům přidává Překlad Nového Světa čtyřikrát slovo “jiný” narozdíl od dostupných řeckých rukopisů. Povšimněte si správného překladu těchto veršů v Meziřádkovém překladu Království od Společnosti.
11. Pavel cituje Žalm 102:25-27, který hovoří o Jehovovi, a uplatňuje tyto verše v Hjebrejcům 1:10-12 přímo na Krista.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech