Božství Ježíše Krista

Who is Jesus? BOŽSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA

SHRNUTÍ

1. DEFINICE „TROJICE“
2. POCHÁZÍ UČENÍ O „TROJICI“ Z POHANSTVÍ?
3. PŘEDNIKAJŠTÍ OTCOVÉ A NAUKA O TROJICI:
4. OSOBA JEŽÍŠE KRISTA:   „Ježíš Kristus, Boží Syn, je Bohem i Člověkem.“
5. OSOBA JEŽÍŠE KRISTA:  „Syn je jen z Otce: neučiněný, nestvořený, ale zrozený.…“
6. OSOBA JEŽÍŠE KRISTA:  „Roven Otci podle božství, ale menší než Otec podle lidství.“
7. JEŽÍŠOVI SE DOSTÁVÁ UCTÍVÁNÍ SPOLEČNĚ S OTCEM:
8. JEŽÍŠ VKLÁDÁ SVÉ JMÉNO NA BOŽÍHO DUCHA SVATÉHO:
9. JEŽÍŠ MÁ AUTORITU ODPOUŠTĚT HŘÍCHY:
10. JEŽÍŠ MÁ AUTORITU DÁT VĚČNÝ ŽIVOT:
11. JEŽÍŠ JE VELKÝ BŮH A ZACHRÁNCE:
12. JEŽÍŠ JE VŠEMOHOUCÍM JEHOVOU:
 

1. DEFINICE „TROJICE“:

„Abychom ani nezaměňovali osoby, ani neoddělovali podstatu. Jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha svatého….Tak je Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý. A přece nejsou tři bohové, ale jen jediný Bůh…Syn je jen z Otce, neučiněný, nestvořený, ale zrozený.…Je totiž správná víra, abychom věřili a vyznávali, že náš Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, je Bohem i člověkem.….Je roven Otci podle božství, ale menší než Otec podle lidství.“— Athanasiovo vyznání

 • Ne MODALISMUS: tři osoby v jedné osobě
 • Ne TRITHEISMUS: tři Bozi v jednom Bohu
 • Jsou to tři odlišné osoby jednom Bohu.

4 Pilíře učení o Trojici:

 • Otec je nazván Bohem v 1. Petr 1:2
 • Syn je nazván Bohem v Jan 20:28
 • Duch svatý je nazván Bohem ve Skutcích 5:3-4
 • Existuje pouze jeden pravý Bůh — Jan 17:3

2. POCHÁZÍ UČENÍ O „TROJICI“ Z POHANSTVÍ?

V publikaci o Trojici, kterou vydala Strážná věž, Společnost cituje různé jednotlivce, aby se pokusila dokázat, že učení o Trojici proniklo do křesťanství z pohanství. Prohlašuje: „Historik Will Durant poznamenal: ‚Křesťanství pohanství nezničilo; přijalo je za vlastní.…’ ”—Měl bys věřit v Trojici?, str. 11

V kontextu této citace Will Durant řekl:

„Zdá se neuvěřitelné, že Apokalypsa a čtvrté evangelium by měly pocházet od téhož pisatele. Apokalypsa je židovskou poezií, čtvrté evangelium je řeckou filosofií.… Tak jako Philo, vzdělaný v řeckých úvahách, cítil potřebu přeformulovat judaismus  do podoby přijatelné pro Řeky, kteří milují logiku, tak i Jan…usiloval, aby dal  řecký filozofický nádech mystickému židovskému učení, že Boží Moudrost je živoucí bytostí, a křesťanskému učení, že Ježíš je Mesiáš. Ať již záměrně či nikoli, pokračoval v Pavlově díle oddělení křesťanství od judaismu.…Nyní  ho pohanský svět—dokonce i antisemitský svět—mohl přijmout za vlastní. Křesťanství pohanství nezničilo; přijalo je za vlastní.“—Příběh civilizace: III. Část, César a Kristus, str. 594-595 (angl.)

ZEPTEJTE SE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

 • Věříš, že pisatelé Bible, jako Jan a Pavel, zařadili do svých děl „řeckou filosofii,“ protože používali výrazy a myšlenky, které se shodovaly s tím, co nacházíme ve falešném pohanském náboženství? Souhlasíš s tímto historikem, kterého cituje Strážná věž? Věříš, že Bible čerpá  křesťanství z pohanství a že křesťanství „přijalo za vlastní“ pohanství, protože Bible pochází z pohanství?
 • Pokud ne, proč potom Společnost zakládá svůj postoj ohledně údajného „pohanského” původu Trojice na prohlášení člověka, který věřil, že Bible je zdrojem pohanského učení v křesťanství?
„A Siegfried Morenz v knize Egyptské náboženství poznamenává: ‘Trojicí se velmi zabývali egyptští teologové…Tři bohové se spojují a jedná se s nimi jako s jednou bytostí, která je oslovována v jednotném čísle. Tak má duchovní síla egyptského náboženství přímou spojitost s křesťanskou teologií.“ —Měl bys věřit v Trojici?, str. 11

Siegfried Morenz vlastně učí, že:

„…nauka o stvoření světa …byla jedním z hlavních prvků v egyptské kosmogonii.…Méně důležitý, avšak snadněji pochopitelný, je vliv egyptských soudních zápisů na literární formu izraelských zápisů o Davidovi a Šolomounovi.…Izajášův známý výčet jmen pro Knížete pokoje.…je pravděpodobně odvozen z pětinásobného titulování egyptského krále.…Jiné pasáže však lze prohlásit za inspirované Egyptem: například egyptské…výčty poznání, které byly založeny na příslovích, jež vyslovil král Šalomoun.…náboženské formy země okolí Nilu měly také vliv na Nový zákon, a tím i na rané křesťanství.…pojetí, že údaje v Novém zákoně byly převzaty původně z Egypta, Ježíšovo podobenství o boháči a Lazarovi.…spojení lodi a jazyka v Epištole sv. Jakuba, které je původně egyptskéŘímanům: příslovečné ‘řežavé uhlíky’, které mají být nahrnuty na hlavu nepřítele – odvozeny z pozdně egyptského kajícného rituálu.…prohlášení… ‘Bůh je Jeden’…je odvozeno z používání při bohoslužbě Sarapisovi.…a to zase pochází z raně egyptské teologické formy: ‘Jeden je Amon.’ ”— Egyptské náboženství, 1973, str. 251-254 (angl.)

ZEPTEJTE SE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

 • Věříš, že „nauka o stvoření světa“ byla odvozena z „egyptské kosmogonie“? Věříš, že izraelský „zápis o Davidovi a Šalomounovi“ byl odvozen z „egyptských soudních zápisů“? A co Ježíšovo „podobenství o boháči a Lazarovi“ a Jakubovo „spojení lodi a jazyka,“ což je totožné s náboženským pojetím Egypta, jež existovalo před zápisem těchto biblických myšlenek?
 • Máme tvrdit, že tato pojetí v Bibli mají svůj původ v pohanském falešném náboženství, jen proto, že tato pojetí existovala před uvedením těchto myšlenek v Písmu? Máme tvrdit, že biblické učení: „Bůh je Jeden“ je „odvozeno“ z „raně egyptské teologické formy: ‘Jeden je Amon’,” protože existovalo v této pohanské kultuře předtím, než Mojžíš napsal Exodus a Deuteronomium?
 • Jak se tedy pak dá obhájit tvrzení, že učení o Trojici je odvozeno z pohanství jen proto, že podobná pojetí existovala v pohanské kultuře před formulací křesťanských vyznání—jako je vyznání Athanasiovo?

 

Už jsi někdy viděl falešnou tříkorunu? Zřejmě proto, že žádná česká tříkoruna neexistuje, bylo by pátrání po falešné tříkoruně marné, neboť by se dala snadno odhalit. Protože účelem padělku je oklamat lidi, aby považovali padělek za pravý, jsou padělané peníze navrženy tak, aby se podobaly pouze těm pravým. Stejný princip se vztahuje na duchovní oblast. Jenom proto, že někdo dokáže nalézt četné podobnosti mezi biblickými naukami a pohanským náboženstvím, nelze z toho ještě dokázat, že jsou tyto nauky odvozeny z pohanství. Spíše naopak, takové podobnosti vlastně dokazují podvodné satanovy taktiky při padělání Boží pravdy

3. PŘEDNIKAJŠTÍ OTCOVÉ A NAUKA O TROJICI:

Na straně 7 v brožuře Strážné věže Měl bys věřit v Trojici Strážná věž chybně vykládá, co učili „přednikajští Otcové“ ohledně Kristovy osobnosti. Tvrdí, že „svědectví Bible i dějin tedy jasně ukazuje, že trojice byla neznámá v biblických dobách i několik století potom.“—Měl bys věřit v Trojici, str. 7

 • Strážná věž například podvádí v tom, co říká o Klementu Alexandrijském. Říká, že „Klement Alexandrijský, který zemřel kolem roku 215 n. l., nazval Boha ‘nestvořeným a nezničitelným a jediným pravým Bohem‘. Řekl, že Syn ‘je hned po jediném všemohoucím Otci‘, ale není mu roven.“— Měl bys věřit v Trojici, str. 7
 • Jenže Klement ve skutečnosti učil, že „…Boží Slovo, Ten, který opravdu nejvíce projevuje Božství, je učiněn rovným Pánu vesmíru; protože byl jeho Synem a Slovo bylo v Bohu. Nerozumím tomu jinak, než že to znamená svatou Trojici; neboť třetí je Duch svatý a Syn je druhý, skrze něhož byly učiněny všechny věci podle Otcovy vůle.…Tudíž existovalo Slovo přivádějící věčnost bez počátku; protože také samotné Slovo, které je Božím Synem, jsoucí rovné podstatou a jedno s Otcem, je věčné a nestvořené.“–Přednikajští Otcové, sv. 2, str. 202, 468, 574  (angl.)

4. OSOBA JEŽÍŠE KRISTA:   „Ježíš Kristus, Boží Syn, je Bohem i Člověkem.“

 • U JOB 38:7 jsou andělé nazváni „Boží synové“, přesto však čteme v Hebrejcům 1:5, že žádný anděl není nazván Božím „Synem“.
 • HEBREJCŮM 1:4-6:  „Tak se stal lepším než andělé do té míry, že zdědil jméno znamenitější než jejich. Kterému z andělů například kdy řekl: ‘Ty jsi můj syn; já, já jsem se dnes stal tvým otcem….Ať mu vzdají poctu všichni Boží andělé.“ 1.

  •  POZNÁMKA: Řecké slovo proskunew—proskuneo přeložené v Překladu nového světa v tomto verši jako „vzdají poctu“ znamená „uctívání,“ které patří pouze Bohu. (Viz Skutky 10:25-26)

Jsou-li andělé nazváni „Božími syny“ a je-li Ježíš jiným „Božím synem,“ stejným jako ostatní andělé, proč by pisatel Hebrejcům řekl: „kterému z andělů například kdy řekl: ‘Ty jsi můj syn’”?  Proč by se takto ptal, když jsou všichni andělé nazváni „syny“? Mohlo by se jednat o to, že poukazuje, že Ježíšův vztah k Otci jakožto „Syna“ je odlišný od vztahu, jaký mají andělé jakožto „Boží synové“?

 • V Jan 6:62 je Ježíš nazván „Synem člověka.“ Narodil se Ježíš jako „člověk“? Je Bůh Člověkem?2.

V čem je Ježíšův vztah k Otci, jakožto jeho „Syna,“ odlišný od vztahu andělů?

 • JAN 19:7:  „Židé mu odpověděli: ‘Máme zákon a podle tohoto zákonazemřít, protože ze sebe dělal Božího syna.‘”

Jaký „Zákon“ podle Židů Ježíš porušil svým tvrzením, že je „Božím synem“?  Všimněte si v PNS odkazu na Levitikus 24:16: „Kdo tedy utrhá Jehovovu jménu, ten by měl být zcela jistě usmrcen….“

Proč bylo Ježíšovo tvrzení, že je „Božím synem,“ považováno za rouhání?Za dnů Ježíše chápali Židé výraz „něčí syn“ ve smyslu „z řádu – nebo přirozenosti – jako…“ A proto, když Ježíš prohlásil, že je „Božím synem,“ Židé to pochopili, že tvrdí, že je „stejného řádu nebo stejné přirozenosti jako Bůh.“ Povšimněte si následujících veršů:

 • 1. KRÁLOVSKÁ 20:35: „…ze synů proroků“ znamená „z řádu proroků.“
 • NEHEMJÁŠ 12:28:  „Synové zpěváků“ znamená „z řádu zpěváků.“
 • EFEZANŮM 2:2:  „Synové neposlušnosti“ znamená „mající neposlušnou povahu (přirozenost).”
 • JAN 6:62:  „Syn člověka“ znamená „řádu a přirozenosti člověka.“
 • JAN 5:18:  „Boží syn“ znamená „řádu a přirozenosti Boha.“

  „Proto se ho Židé skutečně tím více snažili zabít, protože nejen porušoval Sabat, ale také nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se činil rovným Bohu.“–Jan 5:18

5. OSOBA JEŽÍŠE KRISTA:  „Syn je jen z Otce: neučiněný, nestvořený, ale zrozený.…“

 •  JAN 1:18: „Žádný člověk nikdy neviděl Boha; jediný zplozený bůh, který je v Otcově náručí [pozici], ten jej vysvětlil.“

  „Mělo se za to, že výraz pocházející z monoV (monos) znamená ‘jediný’ a gennaw (gennao) znamená ‘zplozený.’ Avšak další bádání ukázalo, že tento výraz není odvozen z gennaw, nýbrž z genoV (genos), a znamená ‘druh’ nebo ‘typ.’ A proto je lepší překlad ‘jedinečný’ nebo ‘stejného druhu.’“ —The King James Only Controversy, str. 259  (angl.)

  Řecké slovo (gegennhka—gegennaka) pro „stal se tvým otcem” v Hebrejcům 1:5 je často překládáno jako „zplozený.”  Znamená-li „zplozený“, že byl Ježíš „stvořen“ (jak tvrdí Strážná věž), proč potom pisatel listu Hebrejcům naznačuje, že je Ježíš jediným „Božím synem,“ který byl „zplozen“? Nedokazuje to snad, že „zplozen“ se nemůže vztahovat na událost tzv. stvoření, ale spíše na Ježíšovu „jedinečnost“ jako jediného „Božího syna“ od přirozenosti a toho, který se stal „Synem člověka“ při vtělení (příchodu na zem), které se událo v Mariině děloze?

  Někdo se však může zeptat: „Jak může být Ježíš Bohem, když Jan 1:18 říká, že ‘Žádný člověk nikdy neviděl Boha…’ Poněvadž žádný člověk Boha neviděl, a Ježíše vidělo mnoho lidí, nedokazuje to snad, že nemůže být Bohem?“  Ti, kdo uplatňují tuto argumentaci, zapomínají, že v Kolosanům 1:15 bylo řečeno o Ježíši: „On je obrazem neviditelného Boha….“  Boha Otce žádný člověk neviděl, protože je „neviditelný“ a „přebývá v nepřístupném světle, jehož žádný z lidí neviděl, ani nemůže vidět.“ (1. Timoteus 6:16).  Proto, když Filip žádal Ježíše: „Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí,“ Ježíš odpověděl: „Byl jsem s vámi tak dlouho, a přesto jsi mě, Filipe, nepoznal? Kdo viděl mne, viděl [také] Otce. Jak to, že říkáš: ‘Ukaž nám Otce’?“ (Jan 14:8-9)  Protože nikdo nemůže vidět Otce, Ježíš (jediný zplozený Bůh = jediný a jedinečný Bůh) „jej vysvětlil“ nebo-li ozřejmil. A tak víme, že Jehova, který se ukázal Izajášovi, je vskutku samotný Ježíš!

 • IZAJÁŠ 6:1, 5: „V roce, kdy zemřel král Uzijáš, jsem však uviděl Jehovu…. ‘Běda mi!…vždyť mé oči viděly samotného krále, Jehovu vojsk!“
 • JAN 12:35, 37-38, 41-42: „Ježíš jim tedy řekl: Světlo bude ještě chvilku mezi vámi…neuvěřili v něj, takže se naplnilo slovo, které řekl prorok Izajáš….Izajáš to řekl, protože viděl jeho slávu a mluvil o něm. Přesto i mnozí z předáků v něj skutečně uvěřili….“

POZNÁMKA: Odkaz „e“ na okraji Bible svědků Jehovových, Překladu nového světa, u Jan 12:37 se odvolává na Izajáš 6:1. Opět se potvrzuje, že Ježíš je tím Jehovou, o němž se ve verši mluví.

KDO JE JEHOVA?  Žádný člověk nikdy neviděl Boha (Jan 1:18).   Bůh není člověk (Ozeáš 11:9), ale  je „Duch“ (Jan 4:24). Kdo je ten Jehova, který se ukázal jako „člověk,“ má „ruce“ a „nohy,“ „jí“ pokrm a hovoří s lidmi viditelně a „tváří v tvář“?  Je to Ježíš Kristus před vtělením!

 • GENESIS 32:24, 28-30: „Nakonec zůstal Jákob sám. Potom se s ním začal potýkat nějaký muž, dokud nenastal úsvit….neboť jsi zápolil s Bohem…. ‘Viděl jsem Boha tváří v tvář, a přece byla má duše osvobozena.“
 • GENESIS 18:1-5, 8, 33; 19:1: „Potom se mu Jehova objevil….Když pozvedl oči, pak se podíval a na nějakou vzdálenost od něho stáli tři muži….Potom řekl: ‘Jehovo, jestliže jsem nyní nalezl přízeň ve tvých očích, prosím, nepřecházej svého sluhu. Ať je, prosím, přineseno trochu vody a budou vám umyty nohy…. A dovolte mi přinést kousek chleba, a osvěžte své srdce…. Potom u nich sám stál pod stromem, když jedli….Potom Jehova odešel….A k večeru přišli do Sodomy dva andělé….“
 • GENESIS 16:13: „Pak začala volat jméno Jehovy, který k ní mluvil: ‘Jsi Bohem vidění,‘ neboť řekla: ‘Pohlédla jsem zde skutečně na toho, který mne vidí?“
 • ZECHARJÁŠ 14:3-5: „A Jehova jistě vyjde a bude válčit proti těm národům….A jeho nohy se v ten den skutečně postaví na hoře olivovníků….Jehova, můj Bůh, jistě přijde [a] všichni svatí budou s ním.“
 • ZECHARJÁŠ 11:13: „Jehova mi tedy řekl: ‘Hoď to do pokladnice—majestátní hodnotu, na níž jsem byl ohodnocen z jejich stanoviska.‘ Vzal jsem tudíž třicet kousků stříbra a hodil to do pokladnice v Jehovově domě.“
KOLOSANŮM 1:15: „On je obrazem neviditelného Boha, prvorozeným všeho stvoření.“

„PRVOROZENÝ“ = V NADŘAZENÉM POSTAVENÍ:

 • ŽALM 89:27:  David, nejmladší syn Jišaje (1. Samuel 16:11) , je nazván „prvorozený.“
 • JEREMJÁŠ 31:9:  Efraim, který se narodil po Manasem (Genesis 41:51-52), je nazván „prvorozený.“
 • EXODUS 4:22:  Izrael je nazván Božím „prvorozeným“ synem.
 • JOB 18:13:  Nemoc je nazvána „prvorozený smrti.“
 • KOLOSANŮM 1:18:  Ježíš je nazván „prvorozeným z mrtvých.“

  Jestliže „prvorozený“ znamená první stvořený, proč použil apoštol Pavel výraz prototokos, který znamená „prvorozený“ nebo „přední,“ a nepoužil výraz protoxtioti, který znamená „první stvořený“?

V celém kontextu první kapitoly Kolosanům se hovoří o Kristově nadvládě jakožto Stvořitele, spíše než že by byl stvořen. V tomto smyslu je Kristus nazván „prvorozeným“ nebo-li předním stvoření. Vskutku „…Je počátkem, prvorozeným z mrtvých, aby se stal tím, kdo je ve všem první; protože [Bůh] uznal za dobré, aby v něm přebývala všechna plnost.“ –Kolosanům 1:18-19

 • KOLOSANŮM 2:9: „Neboť v něm přebývá veškerá plnost Božství tělesně.“—Nová Bible kralická
JEHOVA BŮH
JEŽÍŠ KRISTUS
IZAJÁŠ 44:24:  „Tak řekl Jehova, tvůj Výplatce a Ten, který tě utvořil z břicha: ‘Já, Jehova, činím všechno, sám roztahuji nebesa, rozprostírám zemi. Kdo byl se mnou?’ ”
JAN 1:3:  „Všechno začalo existovat skrze něho a bez něho nezačala existovat ani jediná věc.“

POZNÁMKA: V Římanům 11:36 a Hebrejcům 2:10 je řečeno, že všechny věci byly stvořeny „skrze“ Otce.  Jelikož nelze argumentovat, že Otec není Nadřazeným Stvořitelem, protože všechny věci byly stvořeny „skrze“ něho, nelze ani argumentovat, že Ježíš není Nadřazeným Stvořitelem jen proto, že všechny věci byly stvořeny „skrze“ něho.

VĚCI, KTERÉ „ZAČALY EXISTOVAT“ (BYLY STVOŘENY) SKRZE KRISTA:
VĚCI, KTERÉ NIKDY „NEZAČALY EXISTOVAT,“ PROTOŽE VŽDY EXISTOVALY:

VEŠKERÉ STVOŘENÍ: VESMÍR

 • Čas:  minulost, přítomnost, budoucnost
 • Prostor:  délka, šířka, výška
 • Hmota:  energie, pohyb, jev

TROJJEDINÝ BŮH:

 • OTEC:  Žalm 90:2
 • SYN:  Jan 8:58; Izajáš 9:6; Heb. 7:3
 • DUCH SVATÝ:  Hebrejcům 9:14
 • IZAJÁŠ 9:6: „Vždyť se nám narodilo dítě…A jeho jméno bude nazváno…Silný bůh, Věčný otec….“

Jelikož Ježíš není stejná osoba jako Otec, v jakém smyslu je Ježíš nazván „Věčným otcem“? Některé  židovské překlady v tomto verši překládají tento výraz jako „Otec věčnosti.“ Vzhledem k tomu, že Ježíš nemá „ani počátek dnů“ (Heb 7:3), je vskutku „Otcem věčnosti“ jakožto Ten, kdo věčnost vlastní.

 • PŘÍSLOVÍ 8:22-23:  „Sám Jehova mne vytvořil jako počátek své cesty, [jako] nejranější ze svých dávných počinů. Byla jsem nastolena od neurčitého času, od počátku, od časů ranějších než země.“

  Jestliže musela být moudrost stvořena („vytvořena“) máme z toho vyvodit závěr, že Jehova Bůh neměl ŽÁDNOU moudrost, dokud ji nestvořil? 3.

Je zřejmé, že by Bůh nebyl Bohem, kdyby byl po nějaký čas bez moudrosti. Tudíž musíme uznat, že je moudrost stejně věčná jako je věčný Bůh. Ve skutečnosti totéž hebrejské slovo překládané jako „věčný“ nebo „neurčitý čas“ (owlam), které se používá v Žalmu 90:2 k vyjádření Boží věčné přirozenosti, je v Přísloví 8:23 použito k vyjádření věčné přirozenosti moudrosti.  A tak, pokud je Ježíš zosobněním „moudrosti,“ potom musí být Ježíš stejně „věčný“ jako Jehova Bůh!

Podle Hebrejcům 7:3 Melchizedek, jenž byl znázorněním Krista, neměl „ani počátek dnů ani konec života…učiněn podobným Božímu Synovi.“4. Vskutku, náš věčný Vele/kněz Prostředník, Ježíš Kristus, neměl „počátek dnů,“ protože  nic, co bylo stvořeno, nezačalo existovat „bez něho.“ (Jan 1:3)

 • ZJEVENÍ 3:14:  „A andělovi sboru v Laodiceji piš: To říká Amen, věrný a pravý svědek,  počátek Božího stvoření…..“

„‘Počátek‘ [řecky arché] nelze správně vykládat, jako by znamenal, že Ježíš byl ‚zahajovatel‘ Božího tvorstva. Jan používá ve svých biblických spisech řecké slovo arché více než dvacetkrát a vždy má běžný význam ‚počátek‘. Ano, Ježíš byl stvořen Bohem jako počátek Božích neviditelných stvoření.“—Měl bys věřit v Trojici?, str. 14

 • Společnost říká, že Jan používá slovo „počátek“ „vždy“ ve významu „počátek.“ Avšak ve Zjevení 21:6 a 22:13 Jan cituje všemohoucího Boha, který prohlašuje, že je „počátek a konec.“ 5. Proč je Jehova Bůh nazván „počátkem“?
 • Protože tento verš učí, že je Jehova Bůh „počátek,“ znamená to, že měl Jehova Bůh nějaký „počátek“? Samozřejmě, že Ne! A tak čeho je Jehova Bůh „počátkem“? Není snad zřejmé, že je „počátkem“ celého stvořeného vesmíru? Protože je Jehova „počátkem“ svého stvoření, dokazuje to, že samotný Jehova měl „počátek“?
 • Jestliže je Jehova Bůh nazván „počátkem“ stvořeného vesmíru a není považován za součást toho, co zahájil (Zjev. 21:6), proč nemůže být Ježíš nazván „počátkem“ stvoření a nebýt považován za součást stvoření, které zahájil?  Jestliže je řecké slovo „arche“ použito k označení Jehovovy moci a autority jako původce nebo „zahajovatele“ stvoření, dá se obhájit argumentace, že arche nelze uplatnit na Krista k označení jeho moci a autority jako „zahajovatele“ stvoření?

Zcela v rozporu s tvrzením Společnosti je řecké slovo arche (arch) použito k označení nejen někoho, kdo je původcem, ale také někoho, kdo je vládcem nebo kdo má pravomoc.  Ve skutečnosti z tohoto řeckého slova jsou odvozena slova „architekt“ a „arcibiskup.“  Všimněte si, jak je arche přeloženo v následujících verších v  Nové Bibli kralické:

ARCHE = VLÁDA NEBO VRCHNOST:

 • LUKÁŠ 12:11:  „Když vás pak povedou do shromáždění a před  vrchnosti a vlády….“
 • LUKÁŠ 20:20:  „…a potom vydali vrchnosti a moci vladaře.”
 • 1. KORINŤANŮM 15:24:  „…až zruší každou vládu i každou vrchnost a moc.“
 •  KOLOSANŮM 2:10:  „A tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.…“

Pokud se arche používá k označení původce, všimněte si, jak je archegos (archgoV), odvozené od arche,  přeloženo v následujících verších Ekumenické Bible:

ARCHE = PŮVODCE:

 • SKUTKY 3:15:  „původce života jste zabili.…“
 • HEBREJCŮM 2:10:  „…učinil dokonalým původce jejich spásy.“
 • HEBREJCŮM 12:2: „s pohledem upřeným na Ježíše,  původce a zdokonovatele víry….”

Jak je zřejmé z překladů arche v těchto verších, tvrzení Společnosti, že arche nelze uplatnit na Krista jako na „zahajovatele Božího stvoření,“ je naprosto neopodstatněné.  Ve Zjevení 3:14 Písmo totiž učí, že Ježíš Kristus je Tvůrcem a Vládcem stvoření, neboť celé stvoření začal Kristus.

6. OSOBA JEŽÍŠE KRISTA:  „Roven Otci podle božství, ale menší než Otec podle lidství.“

 • JAN 14:28: „Otec je větší než já“

  U Jana 14:12 je řečeno, že křesťané budou činit „větší“ skutky než Ježíš. Znamená to snad, že jsou naše skutky „lepší“ než Ježíšovy?

  „Starší“ je ve „vyšším“ postavení než „služebník,“ znamená to snad, že má „starší“ „lepší“ lidskou přirozenost?

Chápeme, jak je „podle lidství“ Ježíš „menší“ než Otec, protože Otec byl ve „vyšším“ postavení (v nebi), než Ježíš zde na zemi. Ale  to nedokazuje, že by byl Ježíš menší než Bůh, dokazuje to jen, že Otec měl „větší“ autoritu, když byl Ježíš zde na zemi.

 • 1. KORINŤANŮM 15:28: „….sám Syn [se] podřídí Tomu, kdo mu podřídil všechno, aby Bůh byl každému vším.“
 • U LUKÁŠE 2:51 čteme, že Ježíš „zůstal podřízen“ Marii a Josefovi. Znamená to snad, že byl menší než oni?
 • 1. KORINŤANŮM 11:3 prohlašuje, že tak jako je Bůh Otec „hlavou“ Krista, „hlavou ženy je muž.“ Znamená  to snad, že je žena „méně“ než muž, protože jedná pod autoritou svého manžela?

Tak jako přináší podřízenost v manželství do manželství jednotu a soulad, tak je tomu i u praktické podřízenosti, která existuje mezi Otcem a Synem. Tato podřízenost však nedokazuje, že je Ježíš ve své přirozenosti nižším Bohem než Bůh Otec.

 • JAN 20:17:  „…Vystupuji ke svému Otci a vašemu Otci a ke svému Bohu a vašemu Bohu.“

  Proč Ježíš vždy tak pečlivě odlišoval svůj vztah s Otcem od vztahu, který mají s Otcem jeho následovníci? Proč řekl: „Jdu ke svému Otci a vašemu Otci,“ místo aby řekl: „Jdu k našemu Otci“?  Ježíš je Božím Synem svou podstatou, zatímco my jsme adoptováni za Boží syny  (Jan 1:12).

Jakožto Boží Syn vlastní Ježíš tutéž přirozenost jako Bůh (Jan 5:18, 19:7), ale při vtělení na sebe Ježíš vzal přirozenost člověka, a tak se stal „Synem člověka“ (Jan 6:64).  Zatímco ve své božské přirozenosti má Ježíš stále Boží moc a autoritu, ve své lidské přirozenosti Ježíš popisuje Otce jako svého Boha.

 • MAREK 13:32: „O tom dni nebo hodině neví nikdo…ani Syn, ale Otec“
JEHOVA BŮH
JEŽÍŠ KRISTUS
1. KRÁL. 8:39: „kéž potom sám uslyšíš z nebes, svého stanoveného obydlí, a odpustíš a zasáhneš a dáš každému podle všech jeho cest, protože znáš jeho srdce (vždyť jedině ty sám dobře znáš srdce všech lidských synů.“
JAN 2:24-25: „Ale Ježíš sám se jim nesvěřoval, protože je všechny znal a protože nepotřeboval, aby někdo vydával svědectví o člověku, neboť on sám věděl, co v člověku je.“
 • JAN 16:30:  „Teď víme, že znáš všechno....“
 • JAN 18:4:  „A tak Ježíš, který věděl o všem, co na něj přichází, vystoupil….“ 
 • MATOUŠ 9:4:  „A Ježíš, který znal jejich myšlenky, řekl….“
 • JAN 21:17:  „…Proto mu řekl: ‘Pane, ty víš všechno; uvědomuješ si, že mám k tobě náklonnost.’ ”
JEHOVA BŮH
JEŽÍŠ KRISTUS
JEREMJÁŠ 17:9-10:Srdce je zrádnější než cokoli jiného a je k zoufání. Kdo je může znát? Já, Jehova, zkoumám srdce, zkouším ledviny, ano abych dal každému podle jeho cest, podle ovoce jeho jednání.“
ZJEVENÍ 2:18, 23:  „…To říká Boží Syn… ‘Takže všechny sbory poznají, že jsem to já, kdo zkoumá ledviny a srdce, a chci vám dát jednotlivě podle vašich skutků.’ ”

7.  JEŽÍŠOVI SE DOSTÁVÁ UCTÍVÁNÍ SPOLEČNĚ S OTCEM:

 • ZJEVENÍ 5:8-9, 11-14:  „A když vzal svitek, čtyři živí tvorové a čtyřiadvacet starších padlo před Beránkem, každý z nich měl harfu a zlaté misky plné kadidla a [kadidlo] znamená modlitby svatých. A zpívají novou píseň a říkají: ‘Jsi hoden….’ A slyšel jsem hlas mnoha andělů….a starší…a říkali silným hlasem: ‘Beránek, který byl zabit, je hoden přijmout moc a bohatství a moudrost a sílu a čest a slávu a požehnání. A každého tvora, který je v nebi i na zemi a pod zemí a na moři, a všechno v nich, jsem slyšel říkat: „Tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi buď požehnání a čest a sláva a moc po celou věčnost.’ A čtyři živí tvorové dále říkali: ‘Amen!’ A starší padli a uctívali.”—Překlad nového světa

EKUMENICKÝ PŘEKLAD:   JAN 14:14
„Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“

 

MEZIŘÁDKOVÝ PŘEKLAD KRÁLOVSTVÍ
PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA
JAN 14:14:  „Jestliže mne poprosíte o cokoli v mém jménu, chci to udělat.“ (Vydáno v angličtině)
JAN 14:14:  „Jestliže poprosíte o cokoli v mém jménu, chci to udělat.“
 • POZNÁMKA: Překlad nového světa vydaný Společností vynechává v tomto verši „mne“ ve spojení „prosit mne,“ protože svědkové Jehovovi nevěří, že by Ježíš měl být uctíván modlitbou. Nejenže Ježíš povzbuzoval své následovníky, aby se modlili přímo k němu, ale Ježíš je také ten, kdo modlitby vyslýchá!6.
 • SKUTKY 7:59:  „A dále na Štěpána vrhali kameny, když úpěnlivě prosil a řekl: ‘Pane Ježíši, přijmi mého ducha.’ ”
 • POZNÁMKA: Štěpán pronesl tuto modlitbu (úpěnlivou prosbu) k Ježíši PO svém vidění Ježíše ve verších 54-55.  Ihned poté, co měl Štěpán vidění Ježíše, se židé „na něj vyřítili“ a potom, když „ho vyhodili z města, vrhali na něj kameny.“ (verše 57-58)  Takže Štěpán SE K JEŽÍŠI NEMODLIL BĚHEM SVÉHO VIDĚNÍ, nýbrž až po něm, těsně před smrtí.
 •  2. KORINŤANŮM 12:8-9:  „Proto jsem třikrát snažně prosil Pána, aby to ode mne odešlo; a přece mi skutečně řekl: Má nezasloužená laskavost ti stačí; neboť [má] moc se zdokonaluje ve slabosti.’ Velmi rád se proto chci spíše chlubit svými slabostmi, aby Kristova moc zůstala nade mnou jako stan.“
 • Zde vidíme, že se Pavel modlil k Ježíši „třikrát“ a že Ježíš je ten, kdo vyslýchá modlitbu. Tak Pavel zjistil, že Ježíšova „moc“ je jeho silou.
 •  MATOUŠ 4:10:  „Potom mu Ježíš řekl:… ‘Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.’ ”
 • Jelikož je Bůh Jehova JEDINÝ, koho máme uctívat, nedokazuje snad skutečnost, že je Ježíš „uctíván“ společně s Otcem a že přijímá i vyslýchá modlitby, že je Ježíš Všemohoucím Bohem?
 • JAN 5:23:  „aby všichni ctili Syna, právě jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal.“

8.  JEŽÍŠ VKLÁDÁ SVÉ JMÉNO NA BOŽÍHO DUCHA SVATÉHO:

Existují dva „Duchové svatí“?  Je Duch svatý Božím Duchem anebo Ježíšovým Duchem?

 • SKUTKY 16:6-7:  „Prošli nadto Frýgií a galatskou krajinou, protože jim svatý duch zabránil mluvit slovo v [oblasti] Asie. Když se pak dostali do Mýsie, vynaložili úsilí jít do Bithýnie, ale Ježíšův duch jim to nedovolil.“
 • ŘÍMANŮM 8:9:  „Vy však nejste v souladu s tělem, ale s duchem, jestliže ve vás opravdu přebývá Boží duch. Pokud však někdo nemá Kristova ducha, ten mu nepatří.“

9. JEŽÍŠ MÁ AUTORITU ODPOUŠTĚT HŘÍCHY:

Vzhledem k tomu, že pouze Bůh má autoritu odpouštět hříchy, co zjevil Ježíš o sobě? Kým je?
 • MAREK 2:5-9, 10-11:  „a když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: ‘Dítě, tvé hříchy jsou odpuštěny.’ Seděli tam někteří znalci Zákona a ve svém srdci uvažovali: ‘…Rouhá se. Kdo může odpustit hříchy kromě jednoho, Boha?’ Ježíš však hned rozeznal svým duchem, že v sobě tak uvažují, a řekl jim: ‘Proč o tom uvažujete ve svém srdci?….Ale abyste věděli, že Syn člověka má autoritu odpouštět hříchy…řekl ochrnutému: „Říkám ti: Vstaň, zvedni svá nosítka a jdi domů.“ ’ ”

10. JEŽÍŠ MÁ AUTORITU DÁT VĚČNÝ ŽIVOT: 

„Přišel jsi k Ježíši“ a požádal ho, aby ti dal věčný život?

 •  JAN 10:28:  „A dávám jim věčný život a rozhodně nebudou nikdy zahubeny a žádný je neuchvátí z mé ruky.“
 • JAN 5:39-40:  „Zkoumáte Písma, protože si myslíte, že jejich prostřednictvím budete mít věčný život; a právě ta vydávají svědectví o mně. A přece nechcete přijít ke mně, abyste měli život.“

11. JEŽÍŠ JE VELKÝ BŮH A ZACHRÁNCE:

EKUMENICKÝ PŘEKLAD:   TITUS 2:13
„a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele, Ježíše Krista.“

 

MEZIŘÁDKOVÝ PŘEKLAD KRÁLOVSTVÍ
PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA
TITUS 2:13:  “ očekávajíce šťastnou naději a zjevení slávy… τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ” (doslova: „Velkého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista.“)
TITUS 2:13:  „zatímco čekáme na šťastnou naději a slavné zjevení velkého Boha a našeho Zachránce, Krista Ježíše,“

PRAVIDLO ŘECKÉ GRAMATIKY GRANVILLA SHARPA:

V případě, že jsou DVĚ PODSTATNÁ JMÉNA POPISUJÍCÍ OSOBU SPOJENA slovem „A“ a PRVNÍ PODSTATNÉ JMÉNO JE SE ČLENEM (“the”), zatímco DRUHÉ PODSTATNÉ JMÉNO ČLEN NEMÁ, OBĚ PODSTATNÁ JMÉNA POPISUJÍ TU SAMOU OSOBU.  Sharpovo pravidlo platí pouze pro podstatná jména v jednotném čísle—nikoli pro podstatná jména v množném čísle, a nelze je uplatnit na vlastní jména.

IZAJÁŠ 43:11; 45:21:  „Já—Já jsem Jehova a kromě mne není zachránce…Ne snad já, Jehova, kromě něhož není jiný Bůh; spravedlivý Bůh a Zachránce, a vyjma mne není žádný?“—Překlad nového světa

JEŽÍŠ KRISTUS
JEHOVA BŮH
1. PETR 3:14b-15a:  „…Nebojte se však předmětu jejich strachu, ani se neznepokojujte. Ve svém srdci však posvěcujte Krista jako Pána [kurion] ….“
IZAJÁŠ 8:12-13:  „…Spiknutí! A nebudete se bát předmětu jejich strachu ani se před ním nebudete chvět. Jehova vojsk—on je Ten, s nímž byste měli zacházet jako se svatým.“

12. JEŽÍŠ JE VŠEMOHOUCÍM JEHOVOU:

ZJEVENÍ 1:7-8:  „Pohleďte, přichází s oblaky a uvidí ho každé oko, a ti, kteří ho probodli; a všechny kmeny země se kvůli němu budou bít v zármutku. Ano, amen. ‘Já jsem Alfa a Omega,’ říká Jehova Bůh, ‘Ten, který je a který byl a který přichází, Všemohoucí.’ ”—Překlad nového světa

ZJEVENÍ 22: 12-13:  „‘Pohleď, přicházím rychle a se mnou je odměna, kterou dávám, abych oplatil každému podle jeho díla. Já jsem Alfa a Omega, ten první a ten poslední, počátek a konec.’ ”
Překlad nového světa

ZJEVENÍ 22:20:  „Ten, kdo o tom vydává svědectví, říká: ‘Ano; přijdu rychle.’ ‘Amen! Přijď, Pane Ježíši.’ ”—Překlad nového světa

IZAJÁŠ 44:6; 48:12:  „Tak řekl Jehova, Král Izraele a jeho Výplatce, Jehova vojsk: ‘Jsem první a jsem poslední a mimo mne není žádný Bůh.’ ‘…Naslouchej mi, Jákobe a ty, Izraeli, můj povolaný. Já jsem Týž. Jsem první. Navíc jsem poslední.’ ”—Překlad nového světa

ZJEVENÍ 1:17-18; 2:8:  „A když jsem ho viděl, padl jsem jako mrtvý k jeho nohám. A vložil na mne pravici a řekl: ‘Neboj se. Já jsem ten První a ten Poslední, a ten živý; zemřel jsem, ale pohleď, žiji po celou věčnost’….To říká ten ‘První a ten Poslední,’ který zemřel a [opět] ožil.”—Překlad nového světa

ZJEVENÍ 1:7-8:

 • Ježíš přijde.
 • Jehova Bůh, „Alfa a Omega,“ přijde.
 • Nejsou to dvě bytosti, ale jenom  „ten…který přijde.“

ZJEVENÍ 22:12-13, 20:

 • „Alfa a Omega“ přijde „rychle.“
 • „Alfa a Omega“ je „ten první a ten poslední,“ „počátek a konec.“
 • Tím, kdo přijde „rychle,“ je „Pán Ježíš.“

3. IZAJÁŠ 44:6; 48:12:

 • Jehova je ten „první“ a ten „poslední.“

4. ZJEVENÍ 1:17-18; 2:8:

 • „První a ten Poslední“ je Ježíš, „který zemřel a [opět] ožil.“

KDO JE JEŽÍŠ?
Mnohé tituly a znaky Jehovy, které nacházíme v Hebrejských písmech, se v Křesťanských řeckých písmech vztahují přímo na Ježíše.

 • Jehova zná „všechno.“ (1. Jan 3:20; Žalm 147:5)  Ježíš zná „všechno.“ (Jan 16:30)
 • Jehova je jediný, kdo zná srdce všech lidí. (1. Král. 8:39; Jeremjáš 17:9-10) Ježíš zná srdce všech lidí. (Jan 2:24-25; Zjev. 2:18, 23)
 • Jehova je jediný, kdo zná srdce všech lidí. (1. Král. 8:39; Jeremjáš 17:9-10) Ježíš zná srdce všech lidí. (Jan 2:24-25; Zjev. 2:18, 23)
 • Jehova nás posvěcuje. (Exodus 31:13)  Ježíš nás posvěcuje. (Hebrejcům 10:10)
 • Jehova nás uzdravuje. (Exodus 15:26) Ježíš nás uzdravuje. (Skutky 9:34)
 • Jehova Bůh v nás přebývá. (2. Korinťanům 6:16)  Ježíš je v nás. (Římanům 8:10)7.
 • Jehova je dárcem života, který nedopustí, aby byl jeho lid „vychvácen“ z jeho ruky. (Deuteronomium 32:39)  Ježíš je dárcem života, který nedopustí, aby byl jeho lid „uchvácen“ z jeho ruky. (Jan 10:28)
 • Jehovův hlas je „jako hlas ohromných vod.“ (Ezekiel 43:2)  Ježíšův „hlas je jako zvuk mnoha vod.” (Zjevení 1:15)
 • Jehova je všudypřítomný. (Přísloví 15:3; Jeremjáš 23:24; I. Král. 8:27)  Ježíš je všudypřítomný (Jan 1:48; Matouš 18:20; 28:20)
 • Jehova se nemění. (Malachiáš 3:6) Ježíš se nemění. (Hebrejcům 13:8)
 • Jehova je jediným Bohem, kterému máme „sloužit. (2. Král. 17:35)  Ježíši máme sloužit. (Kol. 3:24)
 • Jehova je jediným Bohem, kterého máme „uctívat. (Exodus 34:14)  Ježíši se dostává stejné pocty a stejného „uctívání“ jako Otci. (Jan 5:23; Zjevení 5:11-14 srovnej se Zjev. 4:10-11)8. Žádný anděl nemůže být „uctíván.“ (Zjevení 22:8-9)
 • Jehova je Pán, s nímž máme zacházet jako se svatým. (Izajáš 8:12b-13)  S Ježíšem, stejně jako s Jehovou, máme zacházet jako se svatým. (1 Petr 3:14b-15a)
 • Jehovova sláva nebude dána jinému. (Izajáš 42:8)  Ježíš sdílí Jehovovu slávu. (Jan. 17:5)
 • Boží jméno je Jehova (nebo Jahve–JHVH). (Izajáš 42:8)  Ježíš má Jehovovo jméno. (Jan 17:11; Jan 16:14-15)
 • Jehova je jediný Bůh, který má být zmiňován v modlitbě. (Exodus 23:13)  Křesťané se mají modlit k Ježíši. (Jan 14:14)
 • Vzývání Jehovy (Joel 2:32) je stejné jako vzývání Ježíše.  (Skutky 2:21; Římanům 10:9-13)9.
 • Jehova „pravý Bůh“ je nazván „věčným životem. (1. Jan 5:20)  Ježíš je nazván „věčným životem.“ (1. Jan 1:2)
 • Jehova je „mocný Bůh. (Jeremjáš 32:17-18; Izajáš 10:20-21)  Ježíš je „mocný Bůh“ (Izajáš 9:6), jenž je „Všemohoucí.“ (Zjevení 1:7-8)  EXISTUJE POUZE JEDEN BŮH. (1. Timoteus 1:17; Izajáš 44:8)
 • Jehova je „věčné světlo. (Žalm 27:1; Izajáš 60:19-20) Ježíš je světlem lidí a věčným světlem budoucího města. (Jan 1:4-9; Zjevení 21:23)
 • Jehova je „ten první a ten poslední.“ (Izajáš 44:6; 48:12) Ježíš je ten „první a ten poslední.“ (Zjevení 1:17-18; 22:12-13, 20)
 • Jehova je „Alfa a Omega.“ (Zjevení 1:8; Zjevení 21:6-7)  Ježíš je „Alfa a Omega.“ (Zjevení 22:12-13, 20)
 • Jehova má titul „Svatý.“ (Izajáš 47:4)  Ježíš je „Svatý.“ (Skutky 3:14; Jan 6:69)
 • Jehova je „kamenem klopýtání“ pro Izrael. (Izajáš 8:13-15)  Ježíš je „kamenem klopýtání“ pro Izrael. (1. Petr 2:6-8)
 • Jan Křtitel měl připravit cestu pro Jehovu. (Izajáš 40:3)  Tím Jehovou, který přišel, byl Ježíš. (Marek 1:1-4; Jan 1:6-7, 23)
 • Jehova je ten, kterého „probodli. (Zecharjáš 12:10) 10. Ježíš je tím probodnutým Jehovou.(Zjev. 1:7-8)
 • Tím Jehovou, jenž byl prodán za 30 kousků stříbra (Zecharjáš 11:13), je Ježíš. (Matouš 27:2-6)
 • Jehova je Pánem živlů. (Žalm 89:8-9) Ježíš je Pánem živlů. (Matouš 8:26-27; Jan 2:7-9)
 • Jehova je velký Soudce, který dává život, komu chce, a který činí každému člověku „podle“ jeho „skutků.“ (Žalm 98:9; Deuteronomium 32:39; Jeremjáš 17:9-10) Ježíš je jediný soudce, který dává život, komu chce, a který činí každému člověku „podle“ jeho „skutků.“ (Jan 5:21-22; Zjevení 2:18, 23)
 • Jedině Jehova může odpustit hříchy. (Marek 2:7; Daniel 9:9) Ježíš odpouští hříchy. (Marek 2:10-11; Lukáš 24:46-47)
 • Jehova je velký „pastýř, který vede svůj lid k „pramenu vody života.“ (Žalm 23:1-2; Zjevení 21:6-7)  Ježíš, jakožto „pastýř svého lidu,“ vede svůj lid „k pramenům vody života.“ (Jan 10:11-18; Zjevení 7:17)  EXISTUJE POUZE JEDEN PASTÝŘ —Jan 10:16.
 • Jehova je „Pán pánů. (Deuteronomium 10:17) Ježíš je „Pán pánů.“ (Zjevení 17:14; 19:16)  Otec je Pánem všeho. (Matouš 11:25; Skutky 17:24)  Ježíš je „Pánem všeho.“ (Skutky 10:36)  EXISTUJE POUZE JEDEN PÁN. (Juda 4)
 • Jehova je Zachránce. (Izajáš 45:21-22)  Ježíš je Zachránce. (Titus 2:13; 2. Petr 1:1)  EXISTUJE POUZE JEDEN ZACHRÁNCE. (Izajáš 43:11)
 • Jehova stvořil vesmír. (Žalm 102:25-27) Ježíš stvořil vesmír. (Jan 1:3; Kolosanům 1:15-19; 11. Hebrejcům 1:10-12)12. EXISTUJE POUZE JEDEN STVOŘITEL. (Izajáš 44:24)
 • zajáš viděl Jehovu. (Izajáš 6:1-5)  Tím Jehovou, kterého Izajáš viděl, byl Ježíš. (Jan 12:41)

  Mohlo by to být tak, že Jehova dal Ježíši všechny tyto vlastnosti, a proto je Ježíš „nižším Bohem“ pod Jehovou? Ne! Neboť Jehova prohlašuje: „jsem Božský a není jiný Bůh ani nikdo jako já.“–Izajáš 46:9

===========================
1. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré citace Písma z Překladu nového světa (PNS) vydaného Strážnou věží.
2. Ježíš nebyl zplozen člověkem. Bůh není Člověk (Ozeáš 11:9), a Marie byla “panna” (Matouš 1:23-25). A proto je Ježíš nazván “Synem člověka” v tom smyslu, že má lidskou přirozenost.
3. New American Translation překládá tyto verše lépe, když uvádí, že Bůh “vlastnil” moudrost, a ne že “vytvořil” moudrost. Tyto verše zjevují, jak Bůh přivedl moudrost, aby se účastnila jeho stvoření.
4. Melchizedek, král Salemu byl Božím veleknězem, jemuž tento titul udělil Abram (Genesis 14:18-20).  Melchizedekovo jméno znamená “Spravedlivý král,” kněz Salemu (Pokoje).  Tudíž je jedním ze starozákonních lidí, které si Bůh použil, aby byli Izraelitům předobrazem Krista. Stejně jako Ježíš Kristus jakožto Bůh existoval vždy, tak byl Melchizedek “bez otce, bez matky, bez rodokmenu, neměl ani počátek dní ani konec života” v tom smyslu, že tyto informace nebyly v Písmu zaznamenány, aby Melchizedek lépe představoval věčnou podstatu Ježíše Krista, našeho Velekněžského Prostředníka.
5. Ve Zjevení 1:8 je Všemohoucí Bůh zjeven jako “Alfa a Omega.” Ve Zjevení 21:6 říká “Alfa a Omega,” že je “počátek a konec.” Tudíž je to Všemohoucí Bůh, kdo hovoří ve Zjevení 21:6 a 22:13
6. Všimněte si, že v rukopisech tohoto verše existují textové odchylky.  Některé rukopisy v tomto verši nemají “mne” (jako Bible kralická a Nová Bible kralická), avšaknejstarší a nejlepší řecké rukopisy, které jsou dnes dostupné (včetně Papyru 66 – nejstaršího rukopisu knihy Janovy z doby kolem roku 125 n.l. a Společností používané  rukopisy Westcotta a Horta—Codex Siniaticus and Vaticanus), “mne” obsahují.
7. Překlad nového světa Svatých písem vydaný Společností Strážná věž chybně překládá každé místo, kde je o Ježíši řečeno, že  “v” někom přebývá, jako “ Kristus je ve spojení s vámi.” Všimněte si však, že správný překlad “ve vás” lze nalézt v Římanům 8:10 v řeckoanglickém Meziřádkovém překladu Království Řeckých písem vydaném Společností.
8.  Srovnej též Izajáš 45:23 s Filipanům 2:10-11.
9. Překlad nového světa vkládá slovo “Jehova” místo “Pán” do svých Křesťanských písem 237 krát, aniž by to bylo doloženo jediným řeckým rukopisem Křesťanských písem. Tak je tomu v případě Skutků 2:21 a Římanům 10:13.  Všimněte si ale, že správný překlad “Pán” lze nalézt v Meziřádkovém překladu Království Řeckých písem vydaném Společností.
10. Zatímco nejlepší dostupné hebrejské rukopisy uvádějí v Zecharjáši 12:10: “vzhlížet ke mně, jehož probodli,” Překlad nového světa to chybně překládá jako “vzhlížet k Tomu, jehož probodli.”
11. V těchto verších z Kolosanům Překlad nového světa přidává čtyřikrát slovo “jiný” navzdory všem dostupným řeckým rukopisům. Všimněte si, že správný překlad těchto veršů lze nalézt v Meziřádkovém překladu Království vydaném Společností.
12. Pavel cituje Žalm 102:25-27, který hovoří o Jehovovi, a uplatňuje tyto verše v Hebrejcům 1:10-12 přímo na Krista

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina