8. OTÁZKA: Je věčný život v organizaci Strážná věž skutečností?

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 5: „Jaký je Boží záměr se zemí?“)

Nakolik je reálný plán záchrany podle Strážné věže? Co musí člověk udělat, aby si byl jist věčným životem?1.

KAREN:            Ahoj, Cindy!  Pročítala jsem si naši další lekci z té brožury Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje? a fascinuje mě šance na věčný život v ráji. Nemůžu se dočkat, až se dozvím víc o tom, jak tuhle naději získat.

CINDY: To je skvělé, Karen!  Víš, proč teď není země rájem?

KAREN: Jo, Cindy, ta brožura říká, že „Adam a Eva zhřešili tím, že vědomě porušili Boží zákon. Jehova je tedy ze zahrady Eden vyhnal. Přišli o ráj.” 2.

CINDY: Správně, Karen, a „má-li se tato země stát rájem, musí z ní být odstraněni ničemní lidé.… K tomu dojde v Armagedonu, v Boží válce, ve které Bůh skoncuje s ničemností. Pak bude Satan na tisíc let uvězněn. To znamená, že na zemi nezůstanou žádní ničemové, kteří by ji pustošili. Přežije pouze Boží lid.”3. Chtěla bys být jednou z těch, kteří přežijí do tohohle nového systému věcí, Karen?

KAREN: Jo, chtěla, Cindy, ale já tomu nerozumím. Co přesně musím udělat, abych byla spasena a měla věčný život?

CINDY: No Bible říká u Jana 17:3: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.” Takže, Karen, pokud bys „chtěla také zažít všechno to budoucí požehnání… musíš neustále poznávat Jehovu a plnit jeho požadavky4.  

KAREN: OK, Cindy.  A potom, co to budu dělat, musím udělat ještě co?

CINDY: Co máš na mysli, Karen?

KAREN: No, musím se přidat ke tvému náboženství?

CINDY: Jo! Chceš přece být v pravdě, abys nebyla zničena s ničemnými lidmi, kteří vyznávají falešné náboženství. Takže se musíš stát jednou ze svědků Jehovových

KAREN: Když to udělám, budu zachráněna?

CINDY: Ne, Karen, Bible říká, že musíš vytrvat až do „konce,“ abys byla zachráněna 5.

KAREN: Co myslíš tím „koncem,“ Cindy? Myslíš Armagedon?

CINDY: Jo.

KAREN: OK, takže když vytrvám přes Armagedon, budu zachráněna?

CINDY: Ne.

KAREN: Budu v tom dokonalém světě, ale nebudu zachráněna? Budu dokonalá?

CINDY: Ještě ne, Karen.

KAREN: A bude někdo dokonalý?

CINDY: Ne, Karen.  Až bude Ježíš Kristus „nad touto zemí kralovat … Postupně odstraní hřích z naší mysli i z našeho těla.“ Potom „se staneme stejně dokonalými lidmi, jako byli Adam a Eva před tím, než zhřešili.”6.

KAREN: Takže, jak dlouho budu muset žít bez hříchu, než budu zachráněná, Cindy?

CINDY: Tisíc let, Karen.  „Věrní lidé budou během Ježíšova tisíciletého panování pracovat, aby celou zemi přeměnili v ráj… Pokud budou dělat to, co od nich Bůh vyžaduje, budou žít na zemi navždy. Jestliže to dělat nebudou, budou navždy zničeni.”7.

KAREN: Počkej chvilku! Nebudu dokonalá já ani nikdo jiný a budu muset žít tisíc let a neudělat žádnou velkou chybu?

CINDY: Správně, Karen.  Proto je tak důležité, že se učíme, co Jehova vyžaduje.

KAREN:  Ale dokážeš to, Cindy?  Dokážeš žít tisíc let a neudělat žádnou velkou chybu, když nebudeš dokonalá?

CINDY: Nevím, jestli to dokážu, Karen.  Ale jistě se o to pokusím!

KAREN: Ale co když budu žít 999 let bez velké chyby a poslední rok těsně před tou zkouškou to zvořu. Nebo co když pod nátlakem satana selžu v té závěrečné zkoušce?8. Znamená to, že budu navždy zničená?

CINDY: Asi jo, Karen.  Ve vydání Strážné věže z 1. srpna 1992 Společnost uvedla: „‚Jestliže chce někdo jít za mnou,“ řekl Ježíš Kristus před shromážděnými učedníky i jinými lidmi, ‚ať zapře sám sebe (nebo: „musí sám sobě říci ‚ne‘ “, překlad od Charlese B. Williamse), vezme svůj mučednický kůl a stále mě následuje.‘ (Marek 8:34) Když přijmeme toto pozvání, musíme být připraveni činit to ‚stále‘, ne snad proto, že by sebezapírání přinášelo nějakou zvláštní zásluhu, ale protože jediná chvilková nerozvážnost, jediné selhání zdravého úsudku může zmařit všechno, co se dosud vybudovalo, a může dokonce ohrozit naše věčné blaho. Duchovní pokrok obvykle postupuje dost pomalu, ale jak rychle může být zmařen, jestliže nejsme neustále ve střehu!”9.

KAREN: Takže Společnost říká, že když udělám byť jen jednu velkou chybu, budu navždy zničená?

CINDY: Měla by se ale o to pokusit, Karen.

KAREN: Ale jak někdo může projít tou zkouškou bez velké chyby, když není dokonalý?

CINDY: To nevím, Karen.  Zdá se, že to není možné, ale je to Jehovův požadavek.

KAREN: Cindy?

CINDY: Ano, Karen?

KAREN: Zaplatil Ježíš za všechny naše hříchy, když před dvěma tisíci lety zemřel, anebo zaplatil jen za některé

CINDY: Zaplatil za všechny, Karen.

KAREN: Takže když Ježíš zaplatil za všechny naše hříchy, jaký hřích přesně mohu udělat, za který nezaplatil a který by mě stál ztrátu věčného života?

KOMENTÁŘ:
Přátelé, Jan řekl v 1. Jana 5:11-13: „A to je to dané svědectví, že Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synovi. Kdo má Syna, má tento život; kdo nemá Božího Syna, nemá tento život. Píši vám to, abyste věděli, že máte věčný život, vy, kteří jste uvěřili ve jméno Božího Syna.”10.

bullets Další kapitola

 

==================

1.  V tomto rozhovoru se Karen nepouští do diskuse s Cindy o rozdílných názorech na posmrtný život, který je podle svědků Jehovových v pozemském ráji, a nikoli v nebi, a na zničení zlých místo uvrhnutí do pekla, protože účelem jejího rozhovoru je ukázat Cindy, že není možné získat spasení prostřednictvím skutků v systému Strážné věže. Většina z tohoto dialogu byla převzata z knihy The Armageddon Cult—Life in the Watchtower Society Nothing Right!!!, 2000, Daniel LeEarl Hall, str. 140-141, (Reveal Ministries, Walnut Grove, CA)
2.Co od nás Bůh vyžaduje?, 2001, str. 10:3
3. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 10:4
4. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 11:7
5. Matouš 24:13
6. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 11:5
7. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 11:6
8. Viz  Život má skutečně smysl, 1977, str. 177Věčný život ve svobodě Božích synů, str. 400 (angl.)
9. Strážná věž, 1. srpna 1992, str. 17
10. Překlad nového světa

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina